دانلود پایان نامه

آوری داده بدست آمده به ازاء یک بردار داده بدست می‌آید که جهت آنالیز این داده‌ها از روش‌های آنالیز یک بعدی، نظیر میانگین۲۱ و انحراف استاندارد۲۲ استفاده می‌شود.

۱-۳-۲- داده‌های مرتبه اول۲۳
اگر به ازاء یک بار اندازه‌گیری یک نمونه آزمایشی، رشته‌ای از اعداد بدست آید، این اعداد را داده مرتبه اول گویند. مثالی از این نوع

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد گوگردی۱۵:، نیتروز، نامحلولند، شوند]۱[.