No category

منابع و ماخذ پایان نامه مدل‌سازی

دسامبر 5, 2018

متغیره و روش مدل‌سازی سخت می‌باشد. روش تجزیه سه خطی مدل سخت۱۹(HTD) نیز مثال پیشرفته‌تر این روش‌ها می‌باشد.

۱-۳- دسته‌بندی داده‌ها
۱-۳-۱- داده‌های مرتبه صفر۲۰
در صورتی که به ازاء اندازه‌گیری یک نمونه آزمایشی، یک عدد داده بدست آید، آن داده را مرتبه صفر گویند. مثلا در ثبت pH یک محلول یک عدد حاصل می شود که با جمع

No Comments

Leave a Reply