دشمنی علنی با آن حضرت داشت چرا برنخاست و پرده از رخسار حقیقت نینواخت؟ آیا برایش امکان نداشت ؟ و آیا اگر امام کودک هم مثل همه کودکان بود و از سطح تفکر و اندیشه ای بزرگ بر خوردار نبود بهترین دستاویز برای بیان لیاقتی ها و بی ارزشی های امام به دست خلفای ناصب ظالم نمی افتد. تا به پیروان امام عرضه کنند و آن ستارگان درخشان را بی فروغ

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعاصل برائت، طلاق، عقد مزارعه