دانلود پایان نامه

پیوندد. شواهد محیطی به سه طبقه شواهد زیست شناسی، چینه شناسی و ریخت شناسی تقسیم بندی می شوند که در ادامه اندکی توضیح داده خواهد شد.

۱-۶-۱- شواهد زیست شناسی
جانداران به دلیل قدرت سازش قابل توجهی که باشرایط محیطی و اقلیمی دارند از شواهد اقلیمی عمده محسوب می شوند. گیاهان بر اساس ارتباط نیازهای فیزیولوژیکی خود با رژیم های اقلیمی

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره دی اکسید کربن، مواد معدنی