میکروبی در روش های خشک کردن خورشیدی، سنتی و آون.

فصل دوم
سوابق پیشین

پانگاوان و همکاران، یک خشک کن خورشیدی با جریان طبیعی هوا طراحی کرده و آن را برای خشک کردن انگور استفاده نمودند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که سرعت خشک کردن با این روش به طور قابل توجهی بیشتر از خشک کردن خورشیدی باز یا خشک کردن در

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه I،، نمونه،، (K×J×I)X، می‌شود،