دانلود پایان نامه

همچنین اقتصاد نماید.
۱- ۵- ۲- اهداف علمی
یکی از اهداف اصلی خشک کردن خورشیدی لیموترش و کاهش ضایعات پس از برداشت است.
بررسی درصد چروکیدگی لیموترش در خشک کن سنتی آفتابی نسبت به دو روش دیگر.
بررسی سرعت خشک شدن لیموترش در خشک کن خورشیدی نسبت به روش خشک کردن سنتی.
بررسی شدت افت رطوبت در روش آون نسبت به دو روش دیگر.
بررسی آلودگی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک