دانلود پایان نامه

رفتاری در والدین و فرزندان بعدی نیز مورد توجه قرار گرفتند. اگر این ارتباط علت و معلولی باشد، ۸/۱۳ درصد از کل موارد بیش فعالی را می توان به کم وزن بودن هنگام تولد ارتباط داد. این مطالعه، مطالعات قبلی را تایید کرده است و نشان داد وزن کم هنگام تولد ریسک فاکتور مستقلی برای اختلال بیش فعالی است. هرچند کودکان با وزن کم هنگام تولد، بخش

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع and، the، familiarity، Hypothesis