نشان می دهند، اما گاهی ادامه آنها در ناحیه مرئی نیز به چشم می خورد که با انتقالهای d-d تداخل می کنند .

۱-Ligand to Metal Charg Transfer
۲-Metal to Ligand Charg Transfer

۳-۴- طیفهای میدان لیگاند:
این طیفها ناشی از انتقالهای الکترونی بین اوربیتالهای فلز در یک کمپلکس هستند که معمولا عامل رنگ در

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان کورین، (حلقه، کوبالامین، d