دانلود پایان نامه

شده است)] ۶۱[

۱-۳- طیفهای الکترونی ترکیبات کوئوردیناسیون:
جذب نور منجر به برانگیختگی الکترونها ازترازهای انرژی پایین تر به حالتهای بالاتر می شود. به طور کلی طیفهای جذبی را می توان به۴ گروه دسته بندی کرد ].۱[

۱-۳-۱- طیف لیگاند:
این نوع جهشهای الکترونی در برخی از لیگاند ها، مانند یون- SCN ، از یک

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دی اکسید کربن