No category

پایان نامه درمورد ای۱۶:، آیند.، ایندیگو۱۷، هیدروسولفیت

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

پارالوئیدین با گوگرد تهیه کرد . از حرارت دادن مخلوط دی هیدرو تولوییدان با بنزوروین و گوگرد نیز یک رنگ زرد که ایمیدیال نامیده می شود به دست می آید]۱ [.
رنگ های خمره ای۱۶:
این رنگ ها از نظر نامحلول بودن در آب شبیه رنگ های گوگردی اند به طوری که پس از واکنش با هیدروسولفیت سدیم به صورت محلول در می آیند. ایندیگو۱۷ یکی از رنگ های

No Comments

Leave a Reply