دانلود پایان نامه

پوشاند و برای تشخیص بین نانولوله ها و ناخالصی های بورنیترید می تواند استفاده شود. این روش یک فرایند سه مرحله ای می باشد:
۱- نخست برای حذف ذرات کاتالیسی، نمونه ای با HNO3 شسته می شود.
۲- یک پلیمر ترکیبی، پلی (ام- فنیل و نیلین) – کو(۲و۵- دی اکتوکسی- پی- فنیل) یا PmPv برای پوشاندن نانولوله های بورنیترید به وسیله مخلوط کردن PmPv و

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیررسمی، تقاضای پول، رگرسیون