نویسنده: mitra6--javid

والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 35/80 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 52/80 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی... ادامه

Read more

سواد16/7727/3900/922/805/627/633/80/1818ابتدایی67/8032/3921/1035/746/660/771/90/2828راهنمایی80/7957/3965/930/746/642/738/90/2626دیپلم25/8350/4500/975/800/500/600/90/44فوق دیپلم90/8570/4350/930/840/650/850/90/1010لیسانس42/8371/4585/742/714/685/742/80/77فوق... ادامه

Read more

میزان 56/5 که نشان می دهد. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 8-1 ساله به میزان 25/8 و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در گروه سنی 40-25 ساله به میزان 28/7 ... ادامه

Read more

اعضاء خانواده و دوستان، انتظارات واقعبینانهای از چگونگی مقابله با بیماری و مهار آن ندارند. برای مثال، خانواده و دوستان ممکن است تصور کنند که بیماران میتوانند وظایف بیشتری در منزل... ادامه

Read more

ه جنس) است، یعنی، پدر و مادر خود ناقل خاموش و حامل ژن بروز این بیماری هستند. ازدواجهای میان خویشاوندی مهمترین علت بیماریهای ارثی – تغذیهای مثل فنیل کتونوریا است (دلیلی، 1393: 6).وجود... ادامه

Read more

قرار دهد. در مرحله اول ارتباط موجود بین ویژگیهای شغلی و حالات روانی و در دومین مرحله، رابطه بین حالات روانی و متغیرهای بازده را. در اولین گام افرادی که از نیاز شدید به رشد بهره مند... ادامه

Read more

از میزانی که یک شغل نیازمند انجام یک کار کامل یا یک جزء قابل شناسایی از کار می باشد.بعبارتی انجام یک کار از ابتدا تا انتهاء، همراه با نتایج قابل رؤیتاین بعد از شغل به کارکنان اجازه می... ادامه

Read more

عکس دارد . 5-3-1 . ناهمواری ها “بلند ترین نقطه ارتفاعی استان در کوههای بینالود، واقع در شمال نیشابور،با ارتفاع 3211 متر و پست ترین نقطه در شمال سرخس در حاشیه مرز ایران وترکمنستان... ادامه

Read more

ی که موجب توفیق مدیران می شود و به مراجعان آنها کمک می کند تا این خصوصیات را در محدوده شرکت یا سازمان خود به کار برند، انجام داد ه اند. طبق معمول بعضی از افراد را به خاطر نحوه مدیریت بر... ادامه

Read more