تحقیق درمورد تی، متغیر، توصیفی، لکنت

پایان نامه ها و مقالات

…………………………………………………………………………………………………………………………….95
جدول4-34 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………….95
جدول 4-35 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح گفتار در
گروه آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………………..96
جدول4-36 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………….97
جدول 4-37 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح گفتار در
گروه کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………………….97
جدول4-38 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………97
جدول 4-39 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح گفتار پس از درمان…98
جدول 4-40 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح گفتار پیش
از درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول4-41 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………100
جدول 4-42 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح گفتار
درگروه آزمایش …………………………………………………………………………………………………………………………..100
جدول4-43 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل……………………………………………………………………..101
جدول 4-44 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح گفتار
درگروه کنترل …………………………………………………………………………………………………………………………….101
جدول4-45 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل……………………………………………………………………..102
جدول 4-46 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح گفتارپس از
پیش از درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….102
جدول 4-47 آنالیز واریانس برای متغیرها در سطح گفتار……………………………………………………………103
جدول 4-48 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد هجای لکنت شده در سطح خواندن……………..104
جدول4-49 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………..105
جدول 4-50 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد هجاهای لکنت شده در سطح خواندن در
گروه آزمایش …………………………………………………………………………………………………………………………………105
جدول4-51 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………..106

جدول 4-52 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد هجاهای لکنت شده در سطح خواندن در
گروه کنترل …………………………………………………………………………………………………………………………………….106
جدول4-53 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………106
جدول 4-54 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد هجای لکنت شده در سطح خواندن پس از
درمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
جدول 4-55 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح خواندن پیش از
درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
جدول4-56 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………..109
جدول 4-57 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح خواندن در
گروه آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………………………..110
جدول4-58 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………..110
جدول 4-59 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح خواندن در
گروه کنترل …………………………………………………………………………………………………………………………………..111
جدول4-60 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………..111
جدول 4-61 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح خواندن پس از درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………112
جدول4-62 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل……………………………………………………………………….113
جدول 4-63 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح خواندن پیش ازدرمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
جدول4-64 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………….114
جدول 4-65 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح خواندن در
گروه آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………………………….115
جدول4-66 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………115
جدول 4-67 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح خواندن
در گروه کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………..116
جدول4-68 آمار توصیفی بر
ا
ی آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………117
جدول 4-69 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح خواندن پس ازدرمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
جدول 4-70 آنالیز واریانس برای متغیرها در سطح خواندن………………………………………………………….119
جدول 4-71 آزمون تی مستقل برای متغیر SSI-3 همراه در سطح تک گویی پیش از درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….120
جدول4-72 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………121
جدول 4-73 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد SSI-3 در سطح تک گویی در گروه آزمایش پیش از درمان ……………………………………………………………………………………………………………………121
جدول4-74 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………….121
جدول 4-75 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد SSI-3 در سطح تک گویی در گروه کنترل پیش از درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….122
جدول4-76 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………122
جدول 4-77 آزمون تی مستقل برای متغیر SSI-3 همراه در سطح تک گویی پس از درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
جدول4-78 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………124
جدول 4-79 آزمون تی مستقل برای متغیر SSI-3 همراه در سطح گفتار پیش ازدرمان ………….125
جدول4-80 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………125
جدول 4-81 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد SSI-3 در سطح گفتار در گروه آزمایش پیش از درمان …………………………………………………………………………………………………………………………………126
جدول4-82 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………126
جدول 4-83 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد SSI-3 در سطح گفتار در گروه کنترل پیش از درمان …………………………………………………………………………………………………………………………………..127
جدول4-84 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………127
جدول 4-85 آزمون تی مستقل برای متغیر SSI-3 همراه در سطح گفتار پس از درمان…………….128
جدول4-86 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………129
جدول 4-87 آزمون تی مستقل برای متغیر SSI-3 همراه در سطح خواندن پیش از درمان در گروه آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..129
جدول4-88 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………130
جدول 4-89 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد SSI-3 در سطح خواندن در گروه آزمایش پیش از درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….131
جدول4-90 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………..131
جدول 4-91 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد SSI-3 در سطح خواندن در گروه کنترل پیش از درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….132
جدول 4-92 آزمون تی مستقل برای متغیر SSI-3 همراه در سطح خواندن پس از درمان…………133
جدول4-93 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………134
جدول 4-94 آنالیز واریانس برای متغیرSSI-3 در سطوح مختلف……………………………………………….134

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
گفتار و زبان کارآمد ترین راه ارتباطی میان انسان هاست. این شیوه ارتباطی در صورت دارا بودن ویژگی های خاص می تواند نقش خود را به طورمؤثر ایفا کند. هریک از این ویژگی ها ممکن است جداگانه یا با هم به دلایل مختلف دچار آسیب هایی به درجات گوناگون شوند و مسیر ارتباطی انسان را مختل نمایند. یکی از شایعترین این اختلالات، لکنت است(1). هرگونه اختلال درتداوم، سرعت، سهولت در تولید، برنامه ریزی، ریتم گفتاری و یا ترکیبی از این عوامل باعث ایجاد پدیده ای به نام ناروانی یا لکنت خواهد شد. به عبارتی دیگر هرگونه از هم گسیختگی و آشفتگی جریان طبیعی گفتار، منجر به لکنت می گردد(2). ون- رایپر(1982)1 بر این باور است، لکنت زمانی پدید می آید که در جریان طبیعی گفتار، وقفه ای ناگهانی و غیر طبیعی به واسطه تکرار، کشیده گویی، به میان اندازی و قفل شدن دهان در هر کدام از سطوح صدا، هجا، کلمه و حتی عبارات، ایجاد شده و بعضاً با “رفتارهای وابسته 2″همراه است(3). لکنت یک اختلال رایج در دوران کودکی است. این اختلال اکثر گفتاردرمانگرانی را که در حیطه کودکان فعالیت می کنند، نگران نموده و به چالش می اندازد. آمارها نشان می دهد که از هر صد کودکی که به مدرسه می روند، یک کودک لکنت می نماید(4). یکی از مواردی که ذهن محققین را به خود مشغول ساخته، ارتباط عوامل زبان