تحقیق درمورد سطح معنادار، گروه کنترل

پایان نامه ها و مقالات

درصد دیرش لکنت، در گروه کنترل
در آزمون زیر محقق به دنبال بررسی تغییرات میانگین در درون گروه دوم، موسوم به گروه کنترل، قبل و بعد از درمان می باشد.
جدول 4-37 : مقایسه تغییرات برای متغیردرصد دیرش لکنت در سطح گفتار
متغیرهای مورد آزمون

مقدار آزمون تی
df
سطح معناداری (آزمون تی)

میانگین
اختلاف میانگین
اختلاف میانگین خطا
در سطح معناداری 95?

حد پایین
حد بالا

متغیرمیانگین دیرش در سطح گفتار، قبل و بعد از درمان در دسته آزمایش
2.25
1.437
.359
1.483
3.016
6.26
15
.000

با توجه به میزان معناداری (0.000) در آزمون تی درون گروهی، نتیجه می شود میانگین های دو گروه در سطح معناداری 5 درصد با یکدیگر متفاوتند و این نکته اثر گذار بودن درمان را در درون گروه کنترل مورد تایید قرار می دهد.
جدول 4-38 : آمار توصیفی
متغیرمیانگین دیرش لکنت در سطح گفتار در دسته آزمایش
میانگین
تعداد
اختلاف میانگین
اختلاف میانگین خطا
قبل از درمان
بعد از درمان
6.37
16
1.668
.417

4.12
16
1.543
.385

همچنین کاهش مقدار میانگین از عدد 3750/6 به عدد 1250/4 در شاخصه میانگین نشان داد میانگین دیرش در سطح گفتار کاهش یافته و نشان می دهد اثرگذاری درمان مثبت بوده و در راستای درمان کودکان و کاهش لکنت در آنها می باشد.
4-4-2-4-بررسی آزمون برابری لون (آزمون بین گروهی پس از درمان)
در آزمون زیر محقق به دنبال آن است تا برابری یا عدم برابر بودن میانگین و معدل بدست آمده بعد از درمان در دو گروه آزمایش و کنترل را مورد سنجش قرار دهد.
جدول 4-39 : بررسی تغییرات متغیر میانگین دیرش لکنت در سطح گفتار پس از درمان

آزمون لون برای برابری واریانس ها
آزمون تی برای برابری دو واریانس

F
سطح معناداری آزمون فیشر
t
df
سطح معناداری (آزمون تی)
اختلاف میانگین
اختلاف میانگین خطا
در سطح معناداری 95?

حد پایین
حد بالا

واریانس ها برابر باشند
.002
.963
-1.2
30
.205
-.625
.481
-1.60
.359

واریانس ها برابر نباشند

-1.29
27.7
.205
-.625
.481
-1.61
.362

با توجه به میزان معناداری (0.963) در آزمون لون، نتیجه می شود واریانس های دو گروه در سطح معناداری 5 درصد با یکدیگر برابر است .
بررسی آزمون تی
با توجه به میزان معناداری (205/0) در آزمون تی، تفاوت معناداری در بین میانگین های دونمونه وجود نداشته و این موضوع نشان می دهد بعد از درمان مربوطه میانگین های بدست آمده برای دو گروه کنترل و آزمایش تفاوتی نداشته و این امر نشان می دهد درمان های بکار گرفته شده در هردو گروه آزمایش و کنترل تاثیر یکسانی دارد.
4-4-3- بررسی متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح گفتار:
4-4-3-1-بررسی آزمون برابری لون (آزمون بین گروهی پیش از درمان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *