دانلود تحقیق در مورد جو سازمانی، فرسودگی شغلی، آزمون فرضیه

پایان نامه ها

ای و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. در این تحقیق همبستگی بین مدیریت ارتباط با مشتری و حافظه بازاریابی و عملکرد بازاریابی سنجیده میشود، بنابراین تحقیق از نوع همبستگی است.

3-3 فرایند تحقیق
مهمترین ویژگی یک تحقیق و بررسی علمی، فرایند تحقیق و به عبارت دیگر نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل و پردازش دادهها میباشد. به طور کلی فرایند تحقیق شامل مجموعهای از شیوهها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش به کار برده میشود و به طور دقیقتر به مجموع طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت میکنند و مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات به کار میروند، اطلاق میشوند (ایراننژاد، 1378). به منظور انجام این پژوهش مراحل متعددی مطابق نمودار ذیل صورت گرفته است.فرایند تحقیق این پژوهش از هشت گام تشکیل شده است که عبارتند از:

3-4 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظنیا، 1387). هدف تحقیق، شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن است برای این کار یا باید به کل افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگی مورد نظر تحقیق خود را در آنها جویا شود یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق جمع کوچکتری و با روش معینی، پی به صفات و ویژگیهای جامعه ببرد. بدیهی است اگر جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد افراد آن، کم باشد، میتواند آن را به طور کامل مطالعه نماید، ولی اگر جامعه بزرگ باشد و امکانات و مقدورات وی اجازه ندهد، ناچار است از بین افراد جامعه، تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخصها و اندازههای آماری آن را محاسبه کند (حافظنیا، 1387).در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت‌ متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. معمولا جامعه آماری را با N نمایش می‌دهند. تعریف جامعه باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطاله آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید (سرمد و همکاران، 1377). جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارکنان اداره گمرک در شهرستان مهران میباشد که برابر با 150 نفر است.

3-5 روش نمونهگیری و حجم نمونه
نمونهگیری فرآیندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونهای برگزیده میشوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شدهاند باشند. این گزینش میتواند به سه گونه زیر صورت پذیرد: (خاکی، 1390).
نمونه انباشته یا کومهای: این نوع نمونهها از لحاظ علمی بیارزش هستند زیرا شواهدی در دست نیست که نشان دهد چنین نمونهای معرف جامعه است.
نمونه نظری یا قضاوتی: گزینش بخشی از جامعه که اعضای آن بر پایه داوری شخص پژوهنده مشخص میشود.
نمونهگیری تصادفی: روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل، به گونهای که همه نمونههای ممکن که دارای تعداد ثابت n هستندبرای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند. گاهی نمونهگیری تصادفی را نمونهگیری احتمالی میگویند و هرگاه در این نوع نمونهگیری عنصر انتخاب شده، دوباره به جامعه برگردانده شود، نمونهگیری را با جایگزینی مینامند.
در پژوهش حاضر با توجه به اینکه حجم جامعه محدود و کم میباشد، حجم نمونه برابر با حجم جامعه یعنی 150 نفر در نظر گرفته شده است. بنابراین با مشخص شدن حجم نمونه تعداد 150 پرسشنامه در سازمان مربوطه توزیع گردید که از این تعداد 146 پرسشنامه جمعآوری و 142 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-6 روایی و پایایی ابزار و جمعآوری اطلاعات
ابزار سنجش به دو طبقه تقسیم میشود:
1- استاندارد و میزان شده،
2- محقق ساخته،
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههای متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این دادهها و تجزیه وتحلیل آنها، فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سئوال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمونهای استاندارد و میزان شده معمولا از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند؛ از اینرو، محققان میتوانند آنها را با اطمینان بهکار گیرند؛ ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی هستند و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند (حافظنیا، 1389).
3-6-1 ابزار جمعآوری اطلاعات
برای جمعآوری اطلاعات از جامعه آماری و به منظور آزمون فرضیههای تحقیق حاضر، دادهها با استفاده از سه پرسشنامه، یکی پرسشنامه فرسودگی شغلی که حاوی 22 سئوال در سه بعد فرسودگی هیجانی، فرسودگی شخصیتزدایی و فرسودگی نقصان تحقق شخصی است، دیگری پرسشنامه جو سازمانی با 32 سوال و پرسشنامه تعارض در محیط کار با تعداد 21 سوال جمعآوری شدهاست. پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سؤال است. دسته اول؛ که با حروف الفبا کدگذاری شده است، به منظور تعیین و مشخص شدن مشخصات دموگرافیک جامعه آماری از لحاظ جنسیت، سن و میزانتحصیلات و دسته دوم؛ به منظور آزمون فرضیههای تحقیق حاضر تنظیم گردیده است.

جدول 3-1 تقسیمبندی سؤالات پرسشنامه
شماره سؤال
ابعاد
متغیر
21-1
ندارد

تعارض در محیط کار
31-22
فرسودگی هیجانی

فرسودگی شغلی

36-32
فرسودگی شخصیت زدایی

44-37
فرسودگی نقصان تحقق شخصی

77-45
ندارد
جو سازمانی

مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، طیف لیکرت، و به صورت پنج گزینهای میباشد. طیف و امتیازبندی سؤالات به صورت زیر میباشد:
در سؤالات پرسشنامه برای فرسودگی شغلی که از طیف خیلی کم تا خیلی زیاد تشکیل شده است؛ نمرات بدین گونه است: خیلی زیاد نمره 5، زیاد نمره 4، متوسط نمره 3، کم نمره 2 و خیلی کم نمره 1 درنظر گرفته شده است.در پرسشنامه جو سازمانی که از خیلی زیاد تا خیلی کم تشکیل شده؛ نمرات بدینگونه است: خیلی زیاد نمره 5، زیاد نمره 4، متوسط نمره 3، کم نمره 2 و خیلی کم نمره 1 تعیین گردیده است.همچنین در پرسشنامه تعارض در محیط کار با توجه به طیف خیلی زیادتا خیلی کم؛ نمره سؤالات به صورت: خیلی زیاد نمره 5، زیاد نمره 4، متوسط نمره 3، کم نمره 2 و خیلی کم نمره 1، اختصاص یافته شده است.
3-6-2 روایی
مقصود از روایی (اعتبار) آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ اعتبار انواع گوناگونی دارد؛ مانند صوری (براساس افراد آگاه و مطلع)، محتوایی (توان سنجش میزان وجود صفت)، ملاکی و سازهای (خاکی، 1390).در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمعآوری اطلاعات از روش روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است که در فصل چهارم به طور مفصل تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرها آورده شده است.
3-6-3 پایایی
منظور از پایایی (ثبات) آن است که اگر ابزار اندازهگیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم، و نتایج حاصل به هم نزدیک باشد. که برای اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده میکنیم که اندازه آن معمولا بین 0 تا 1 تغییر میکند که صفر معرف عدم پایایی و 1 معرف پایایی کامل است ( خاکی، 1390).برای بررسی درونی آزمون روشهای مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر-ریچاردسون74 از جمله این روشها هستند. در این تحقیق برای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای کرونباخ75 استفاده شده است.

جدول 3-2 سازگاری درونی
پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تعداد سؤال
تعداد آزمودنی
فرسودگی شغلی
تعارض در محیط کار
جو سازمانی
784/0
881/0
908/0
22
32
21
150
150
150

ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها عقاید و … به کار میرود. در واقع میخواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سؤالها یکسان بوده است. همانطور که در جدول شماره 3-3 مشاهده میشود، مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی784/0 و برای پرسشنامه تعارض در محیط کار881/0 و برای پرسشنامه جو سازمانی908/0 است که از مقدار لازم آن که 70/0 است بالاتر است که میتوان گفت که اجرای درونی (یعنی تمام گویههای) مقیاس دارای همبستگی قابل قبولی با همدیگر هستند.

3-7 شیوههای گردآوری دادهها
برای اجرای هر نوع تحقیق، دادههایی جمعآوری میگردد که با استفاده از آنها فرضیهها مورد آزمایش قرار میگیرند و یا اینکه پرسشهای تحقیق بررسی و پاسخ داده میشوند. برای جمعآوری دادهها، ابزار و شیوه‌های متعددی وجود دارد که هرکدام از آنها برای نوع معینی از دادهها مناسب میباشند. هریک از روشهای جمعآوری دادهها دارای نقاط قوت و ضعف خاصی است. لذا استفاده از روشهای چندگانه این حسن را دارد که هرکدام مکمل دیگری شده و دادههای دقیقتری را فراهم میآورد. برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز روشهای زیر مورد استفاده قرار گرفتند:
3-7-1 مطالعات کتابخانهای
روش کتابخانهای در تمامی مطالعات و تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد، لیکن در برخی از تحقیقات در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده میشود و در برخی دیگر، موضع تحقیق از لحاظ روش ماهیتاً کتابخانهای است (سرمد و دیگران 1377). در روش کتابخانهای از انواع منابع به منظور جمعآوری دادهها میتوان بهره گرفت. از جمله این منابع میتوان به اسناد، کتابها، مقالهها و مجلات، میکروفیلم و میکروفیش و دیسکتهای کامپیوتری اشاره کرد (حافظنیا، 1387).
3-7-2 تحقیقات میدانی
یکی از روشهای بسیار متداول گردآوری اطلاعات، روش پرسشنامه است که از آن طریق میتوان امر گردآوری اطلاعات در سطح وسیع را انجام داد. از نکات بارز این روش، جمعآوری اطلاعات در سطح وسیع و با هزینه بسیار پایین میباشد (حافظنیا، 1387). از طریق پرسشنامه میتوان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پیبرد و به آنچه در حال حاضر انجام میدهد آگاهی یافت (سرمد و همکاران، 1377). در این پژوهش از دو روش پرسشنامهای و کتابخانهای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از آنکه محقق، دادهها را گردآوری، استخراج و طبقهبندی نمود و جدول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع را تهیه کرد، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل دادهها معروف است، آغاز شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد زیرا نشاندهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در این تحقیق، با استفاده از روشهای مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی میکند اطلاعات و دادهها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و
دادهها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیههای خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظنیا، 1387).به طور کلی میتوان گفت که در تجزیه و تحلیل دادهها، یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی که آن تحلیل‌ها، استدلالها و استنتاجهایی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت میپذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد (حافظنیا، 1387).استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت میگیرد:
3-8-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع ، اندازههای گرایش به مرکز، اندازههای پراکندگی و نظایر آن تشکیل میدهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه، مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف میگردد.در اینجا محقق پس از استخراج اطلاعات، اقدام به خلاصه کردن و طبقهبندی دادههای آماری مینماید و این کار را با تشکیل جداول توزیع