دانلود پایان نامه

باشند به همین دلیل یکی از مهم‌ترین المان‌های مورد استفاده در طراحی واسط کاربری شبکه‌های اجتماعی داشتن قسمتی برای جستجو است. یکی از روش‌های بهینه‌ایجاد نوارجستجو در شبکه‌های اجتماعی استفاده از فیلتر و نیز باز شدن یک منوی بازشونده۱۳مرتبط با مورد جستجو شده است.
۲-۳- طراحی دکمه‌های برجسته۱۴ :
شبکه‌های اجتماعی نیازمند در بر گرفتن

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع ثقفی، اعلم، ، محفل