تحقیق درمورد تی، بررسی، متغیر، لکنت

پایان نامه ها و مقالات

از درمان)………98
4-3-4 بررسی متغیر SSI-3 در سطح گفتار ………………………………………………100
4-3-4-1 بررسی آزمون برابری لون (آزمون بین گروهی پیش از درمان)……101
4-3-4-2 بررسی آزمون تی درون گروهی، در گروه آزمون………………………….101
4-3-4-3 بررسی آزمون تی درون گروهی، در گروه کنترل………………………….102
4-3-3-4 بررسی آزمون برابری لون (آزمون بین گروهی پس از درمان)……..103
4-4-4 بررسی متغیر SSI-3 در سطح خواندن …………………………………………..105
4-4-4-1 بررسی آزمون برابری لون (آزمون بین گروهی پیش از درمان)…..105
4-4-4-2 بررسی آزمون تی درون گروهی، در گروه آزمون…………………………106
4-4-4-3 بررسی آزمون تی درون گروهی، در گروه کنترل………………………..107
4-4-4-4 بررسی آزمون برابری لون (آزمون بین گروهی پس از درمان)……108
4-6 بررسی آزمون آنالیز واریانس………………………………………………………………..110

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………111
5-2 بحث و بررسی یافته ها……………………………………………………………………………111
5-2-1 بررسی و تحلیل پاسخ سوالات پژوهش……………………………………………..111
5-2-1-1 پاسخ به سوال اول پژوهش: آیا اثربخشی روش درمانی GILCU بر روی درصد
هجاهای لکنت شده در کودکان دبستانی 11-6 ساله مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی
و گفتار محاوره ای مشهود است؟………………………………………………………………………………..111
5-2-1-2 پاسخ به سوال دوم پژوهش: آیا اثربخشی روش درمانی GILCU بر روی میانگین
دیرش لکنت در کودکان دبستانی 11-6 ساله مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی
و گفتار محاوره ای مشهود است؟…………………………………………………………………………………..111
5-2-1-3 پاسخ به سوال سوم پژوهش: آیا اثربخشی روش درمانی GILCU بر روی رفتار
-های فیزیکی همراه در کودکان دبستانی 11-6 ساله مبتلا به لکنت در خواندن، تک
گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟…………………………………………………………………………112
5-2-1-4 پاسخ به سوال چهارم پژوهش: آیا اثربخشی روش درمانی GILCU بر روی
SSI-3 در کودکان دبستانی 11-6 ساله مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار
محاوره ای مشهود است؟……………………………………………………………………………………………………112
5-2-1-5پاسخ به سوال پنجم پژوهش: آیا اثربخشی روش درمانی GILCU درمقایسه با
روش های سنتی بر روی درصد هجاهای لکنت شده در کودکان دبستانی 11-6 ساله
مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟………….112
5-2-1-6 پاسخ به سوال ششم پژوهش: آیا اثربخشی روش درمانی GILCU درمقایسه
با روش های سنتی بر روی میانگین دیرش لکنت در کودکان دبستانی 11-6 ساله مبتلا
به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟…………………………………113
5-2-1-7 پاسخ به سوال هفتم پژوهش: آیا اثربخشی روش درمانی GILCU در مقایسه با روش
های سنتی بر روی میزان رفتارهای فیزیکی همراه در کودکان دبستانی 11-6 ساله مبتلا به
لکنت در تک گویی و گفتار محاوره ای و خواندن مشهود است؟……………………………………113
5-2-1-8 پاسخ به سوال هشتم پژوهش: آیا اثربخشی روش درمانی GILCU در مقایسه با روش
های سنتی بر روی بر روی میزان SSI-3 در کودکان دبستانی 11-6 ساله مبتلا به لکنت
در تک گویی و گفتار محاوره ای و خواندن مشهود است؟………………………………………………114
5-2-2 بحث و بررسی نتایج حاصل از برنامه درمانی در کودکان گروه آزمایش……………115
5-2-2-1 بررسی میزان درصد هجای لکنت شده در سه موقعیت تک گویی، گفتار و خواندن،
قبل و بعد از مداخله………………………………………………………………………………………………………….115
5-2-2-2 بررسی میانگین دیرش لکنت در سه موقعیت تک گویی، گفتار و خواندن، قبل
و بعد از مداخله…………………………………………………………………………………………………………………..115
5-2-2-3 بررسی میزان رفتارهای فیزیکی همراه در سه موقعیت تک گویی، گفتار و خواندن،
قبل و بعد از مداخله …………………………………………………………………………………………………………..116
5-2-2-4 بررسی میزان SSI-3 در سه موقعیت تک گویی، گفتار و خواندن، قبل و بعد از
مداخله …………………………………………………………………………………………………………………………………117
5-2-3 بحث و بررسی نتایج حاصل از روش های درمانی سنتی در کودکان در گروه
کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………….117
5-2-3-1 بررسی میزان درصد هجای لکنت شده در سه موقعیت تک گویی، گفتار و خواندن،
قبل و بعد از مداخله……………………………………………………………………………………………………………..117
5-2-3-2 بررسی میانگین دیرش لکنت در سه موقعیت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و
بعد از مداخله…………………………………………………………………………………………………………………………117
5-2-3-3 بررسی میزان رفتارهای فیزیکی همراه در سه موقعیت مونولوگ، گفتار و خواندن،
قبل و بعد از مداخله ……………………………………………………………………………………………………………..117
5-2-3-4 بررسی میزان SSI-3 در سه موقعیت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از
مداخله ……………………………………………………………………………………………………………………………………117
5-3 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..
..
.117
5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………….118
5-5 پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………118
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..119
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..120

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1……………………………………………………………………………………………………………………………….29
جدول 3-2: گام های درمان GILCU…………………………………………………………………………………58
جدول 4-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………………72
جدول 4-2 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد هجای لکنت شده پیش از آزمون…………….74
جدول 4-3 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………..75
جدول 4-4 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد هجاهای لکنت شده در سطح تک
-گویی در گروه آزمایش…………………………………………………………………………………………………………..75
جدول4-5 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل……………………………………………………………………76
جدول 4-6 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد هجاهای لکنت شده در سطح تک
گویی در گروه کنترل………………………………………………………………………………………………………………76
جدول4-7 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل……………………………………………………………………77
جدول 4-8 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد هجای لکنت شده در سطح تک گویی پس
از درمان در گروه آزمایش……………………………………………………………………………………………………….78
جدول4-9 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل……………………………………………………………………79
جدول 4-10 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد دیرش لکنت پیش از درمان…………………..80
جدول4-11 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………80
جدول 4-12 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح تک گویی
در گروه آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………..81
جدول4-13 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………….81
جدول 4-14 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح تک گویی در
گروه کنترل کنترل ………………………………………………………………………………………………………………….82
جدول4-15 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………..82
جدول4-16آزمون تی مستقل برای متغیر درصد دیرش لکنت پس از درمان………………………….83
جدول 4-17 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه پیش از درمان……84
جدول4-18 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………….85
جدول 4-19 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح تک
گویی در گروه آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………85
جدول4-20 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………….86
جدول 4-21 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح تک
گویی در گروه کنترل ………………………………………………………………………………………………………………..87
جدول4-22 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل……………………………………………………………………87
جدول 4-23 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد رفتارهای فیزیکی همراه در سطح تک گویی
پس از درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………87
جدول 4-24 آنالیز واریانس برای متغیرها در سطح تک گویی……………………………………………….88
جدول 4-25 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد هجای لکنت شده پیش از درمان در
سطح گفتار………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
جدول4-26 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………….90
جدول 4-27 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد هجاهای لکنت شده در سطح گفتار در
گروه آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………………………90
جدول4-28 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل……………………………………………………………………..91
جدول 4-29 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد هجاهای لکنت شده در سطح گفتار
در گروه کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………………92
جدول4-30 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل……………………………………………………………………..92
جدول 4-31 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد هجای لکنت شده پس از درمان در سطح
گفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول4-32 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………….94
جدول 4-33 آزمون تی مستقل برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح گفتار درگروه آزمایش
پیش از درمان