دانلود پایان نامه

بافت توانایی اسپرماتوژنزیس را دارد می شود. محیط های کشت ۱۱RPMI و ?-MEM12 باعث تکوین بهتر بافت بیضه ی کشت داده شده می شوند (۴۴). افزایش غلظت سرم، افزودن هورمون ها و عوامل مختلف به محیط کشت موجب بهبود کیفیت تکوین بافت بیضه نمی شود، چه بسا ممکن است اثرات مخربی نیز در تکوین بافت بیضه داشته باشد (۴۴). Sato و همکارانش در ادامه ی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد گاز طبیعی، محیط زیست