دانلود پایان نامه

درآن کبالت (III) به صورت یک هشت وجهی با پنج اتم نیترژن (از چهار حلقه ی پیرولین و یک حلقه ی بنزایمیدازول )و یک اتم کربن ازگروه CN پیوند یافته است. ] ۲[
در محلول های اسیدی کربوکسیلاتهای کبالت ،اکسیدکردن زنجیرهای جانبی آلکیل را درهیدروکربنهای حلقوی و حتی اکسیدکردن آلکانها رانیز کاتالیز می کنند. ] ۹[ دریک روش تجارتی برای

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی