دانلود پایان نامه

مورد توجه هستند که در محلول به طور برگشت پذیر عمل اکسیژن گیری و اکسیژن دهی را انجام می دهند [۵۹]. کمپلکسهای باز شیف Co(acacen) در دی متیل فرمامید- پیریدین در پایین تر ازصفر درجه ی سانتیگراد به طور برگشت پذیر اکسیژن جذب می کنند.
] ۶۰[

کبالت (III) در ترکیباتی که با لیگاند های ضعیف، مانند آب تولید می

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد مهدیزاده، (سهیلی، کیهانی،، آبن