ای هستند که در ساختار آن ها گوگرد شرکت دارد، براق نیستند و معمولا در رنگرزی الیاف سلولزی به کار می روند ، در آب حل نمی شوند ولی در محلول سولفید سدیم حل می شوند]۱ [.
در این عمل سولفید سدیم در نقش احیا کننده مولکول های اصلی را به مولکول های کوچکتر محلول در آب تفکیک می کند . یکی از رنگ های گوگردی را می توان از حرارت دادن

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره (mg/l)، HAL، Permit، Metod