متداول‌ترین بوده است (۲۷).
۲-۲-۱-۲-۵. دمای پیستون
برای بسیاری از کاربردها، کنترل دقیق دمای ستون لازم نیست و ستون را می‌توان در دمای محیط به کار برد. با وجود این، اغلب با ثابت نگه داشتن دمای ستون تا چند دهم درجه‌ی سانتی‌گراد، کروماتوگرام‌های بهتری به دست می‌آید. اکثر دستگاه‌های تجاری جدید امروزه به گرم کننده‌های ستونی مجهزند

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه تئوری طراحی