دانلود پایان نامه

ستون‌های محافظ و نه برای ستون‌های تجزیه‌ای به کار می‌روند.
پر کننده‌ی ذره‌ای متخلخل در کروماتوگرافی مایع از ریز ذراتی با قطری در گستره‌ی۱۰-۳ میکرومتر تشکیل می‌شود؛ برای یک اندازه معین، هر کوششی به عمل می‌آید تا گستره‌ی اندازه‌ی ذره به حداقل برسد. این ذرات از سیلیس، آلومین و یا رزین تبادل یونی تشکیل شده‌اند که نوع سیلیسی تا کنون

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع توانایی ها