Browsing Category: پایان نامه ها

 • منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، فعالیت های اجتماعی، میزان افسردگی

  والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 35/80 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 52/80 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند بیشتر است. 4-3- یافته های توصیفی4-3-1- گویه های میزان افسردگی و غمگینیجدول 4-16: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان …

  دسامبر 26, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی

  سواد16/7727/3900/922/805/627/633/80/1818ابتدایی67/8032/3921/1035/746/660/771/90/2828راهنمایی80/7957/3965/930/746/642/738/90/2626دیپلم25/8350/4500/975/800/500/600/90/44فوق دیپلم90/8570/4350/930/840/650/850/90/1010لیسانس42/8371/4585/742/714/685/742/80/77فوق لیسانس39/8058/4043/976/723/625/714/90/100100جمع با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی تحصیلات پدر باید اظهار داشت که بیشترین افراد یعنی 0/28 درصد راهنمایی و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد فوق دیپلم هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدرشان تحصیلات راهنمایی و کمترین میزان افسردگی و …

  دسامبر 26, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد درمورد پیامدهای بیماری، فعالیت های اجتماعی، میزان افسردگی

  میزان 56/5 که نشان می دهد. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 8-1 ساله به میزان 25/8 و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در گروه سنی 40-25 ساله به میزان 28/7 می باشد. که نشان می دهد با افزایش سن بیمار میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد …

  دسامبر 26, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد درمورد جامعه شناسی، فنیل کتونوریا، عوامل اجتماعی

  اعضاء خانواده و دوستان، انتظارات واقعبینانهای از چگونگی مقابله با بیماری و مهار آن ندارند. برای مثال، خانواده و دوستان ممکن است تصور کنند که بیماران میتوانند وظایف بیشتری در منزل انجام دهند یا افسردگی و اضطراب بیمارانشان، خیلی بدبینانه است. همچنین اعضای خانوادۀ مبتلایان به بیماریهای مزمن واکنشهای روانی منفی را نیز تجربه میکنند. …

  دسامبر 26, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد درمورد فنیل آلانین، فنیل کتونوریا، عوامل اجتماعی

  ه جنس) است، یعنی، پدر و مادر خود ناقل خاموش و حامل ژن بروز این بیماری هستند. ازدواجهای میان خویشاوندی مهمترین علت بیماریهای ارثی – تغذیهای مثل فنیل کتونوریا است (دلیلی، 1393: 6).وجود ناقلان در یک جامعه به نسبت 1 نفر در 50 نفر است و احتمال اینکه دو نفر با یکدیگر ازدواج کنند 1 …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه درباره نیاز، رضایت، زمینه

  قرار دهد. در مرحله اول ارتباط موجود بین ویژگیهای شغلی و حالات روانی و در دومین مرحله، رابطه بین حالات روانی و متغیرهای بازده را. در اولین گام افرادی که از نیاز شدید به رشد بهره مند هستند، در مقایسه با کارکنانی که اینچنین نمی باشند، به هنگام بالا بودن توان انگیزشی شغل، حالات روانی …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه درباره انگیزشی، شغلی، نتایج

  از میزانی که یک شغل نیازمند انجام یک کار کامل یا یک جزء قابل شناسایی از کار می باشد.بعبارتی انجام یک کار از ابتدا تا انتهاء، همراه با نتایج قابل رؤیتاین بعد از شغل به کارکنان اجازه می دهد که تمامی بخشهای یک کار را خود شخصاً انجام دهند. بسیاری از تلاشهایی که در ارتباط …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه رایگان درمورد استان خراسان، افغانستان، نفت وگاز

  عکس دارد . 5-3-1 . ناهمواری ها “بلند ترین نقطه ارتفاعی استان در کوههای بینالود، واقع در شمال نیشابور،با ارتفاع 3211 متر و پست ترین نقطه در شمال سرخس در حاشیه مرز ایران وترکمنستان با ارتفاع 300 متر ازسطح دریا واقع شده است .ارتفاع متوسط استان خراسان از سطح آب های آزاد 1755 متر است …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه درباره تعهد مستمر، تعهد سازمانی

  ی که موجب توفیق مدیران می شود و به مراجعان آنها کمک می کند تا این خصوصیات را در محدوده شرکت یا سازمان خود به کار برند، انجام داد ه اند. طبق معمول بعضی از افراد را به خاطر نحوه مدیریت بر دیگران تحسین می کنند و مورداحترام قرارمی دهند، ولی دلیل توفیق آنها همیشه …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه درباره تعهد مستمر

  ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان انجام داده ، ناچار به ادامه خدمت در آن است . همچنین الزام عبارت از دین ، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن …

  دسامبر 26, 2018