فایل پایان نامه روانشناسی جذب سرمایه گذاری-پایان نامه آماده

پایان نامه های روانشناسی

سرما یه گذاری. هزینه های بوروکراسی (مربوط به فساد اداری،کارا یی اداری، و غیره).
‏- ‏تسهیلات اجتماعی (در مدارس دوزبانه، کیفیت زندگی، و غیره).

‏- خدمات بعد از سرمایه گداری

2_4_3_سیاستهای تسهیل کننده کسب وکار در کشور میزبان که شامل انگیز ه ‏های مالی، وجود نظام اداری و اجرا یی کارآمد، تسهیلات اجتماعی، و خدمات بعد از سرمایه گذاری می شو د. ‏
2_5_ چارچوب سیاسی FDI ‏به مثابه کامل تعیین کننده مکان سرمایه گذاری
‏هسته مرکزی سیاستهای FDI ‏شامل مقررات و ‏قوائد حاکم بر ورود و ‏انجام عملیات توسط سرمایه گذاردن خارجی ، استاندارد برخورد با آنها، و نحوه عملکرد بازارهایی است که آنها در درون آن فعالیت می کنند (آنکتاد 1996 ،1997 ‏). این سیاستها می تواند از ممنوعیت ورود FDIشروع شود و تا عدم تبعیض میان شرکتهای داخلی و خارجی و حتی ایجاد ترجیحاتی برای فعالیت شرکتهای خارجی پیش رود. این مقررات معمولا اهداف متنوعی را تعقیب می کنند: کاهش یا افزایش FDI تأثیرگذاری بر ‏ ترکیب بخشی آن یا مبداء جغرافیا یی آن ، تشویق اثرات مشخص بر اقتصاد کشور میزبان، و تاثیر بر شیوه های این اثرگذارند همراه است برای دستیابی به این اهداف، سیاستهای FDI ‏معمولا با سیاستهایی دیگرکه آنها نیز بر تصمیمات سرمایه گذاردن اثر می گذارند همرا ه ‏است. فرایند سیاستهای آزادسازی FDI ‏( اواسط دهه 1980 ‏میلادی به بعد بسیار سریع بود که شامل تقلیل انحرافات بازار وبهبود استانداردهای رفتار با TNC ‏هاست
(جدول 2_3) آزاد سازی FDI
انحرافات بازار
انگیزشها: محدو دیتها:
1. معافیت مالیاتی 1. ورود و استقرا
2. مالکیت
3.محدودیتها ی
2.انگیزه ها ی مالی عملیاتی صدور
مجوز و گزارش دهی
3.سایر انگیزهها
استاندارد رفتار ها
1.رفتار صمیمانه و برابر
2 . انتقال وجوه
3.شفافیت
4. رفتار مشابه
5. توسل به موسسات بین المللی در زمینه حل اختلافات سرمایه گذاری

1.سرپرسی احتیاطی 3. سیا ست رقابتی شامل . (M&A های بین المللی)
سرپرستی بازار
2.در اختیار گذاشتن اطلاعات 4.مقررات در مورد انحصارات

سیاستهای FDI ‏ معمولا با سیاستهای دیگری همراه است که بر تصمیمات سرمایه گذاردن اثر می گذارد. از جمله مهمترین این سیاستهای مکمل که برای اثرگذاری بر تصمیمات مکانی به کار می رود سیاست تجاری است. در واقع جذب FDI ‏ در شرایطی که سیاستهای تجاری مشوق جایگزینی واردات است، در صنایع جانشینی واردات تحقق می یابند “تجربه ایران در دوره قبل از انقلاب”. جذب FDI ‏ برای توسعه صادرات با سیاستهای تجاری مشوق صادرات همخوانی دارد ‏(کشور های چین و هنگ کنک). برخی کشور ها نیز مانند ژاپن وکره جنوبی و تایوان سیاستهای جذب FDI ‏ را در چارچوپ سیاستهای صنعتی خود سازمان داده اند. این کشورها به طور انتخابی باTNC ‏ برخوردکرده اند و از این طریق به دنبال برقرارکردن ارتباط میان شرکتهای داخلی با TNCها به منظور افزایش ظرفیتهای ابداع محلی و صادرات بوده اند (آنکناد , 1995 (

‏نکته در اینجاست که وقتی نظام تجاری کشور در راستای جایگزینی واردات است، نرخ مؤثر ارز برای واردات (با احتساب تعرفه ها، مالیاتها، و سوبسیدها) با نرخ مؤثر ارز برای صادرات یکسان نخواهد بود, لذا یک تبعیض سیستمی در نظام انگیزشی علیه صادرات وجود خواهد دا شت. ‏در چارچوپ چنین سیاستی جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صادرات دشوار می شود.
‏از دیگر سیاستهایی که با سیاستهای FDl ‏ مرتبط است می توان سیاست خصوصی سازی و توافقهای بین المللی را نام برد. خصوصی سازی شامل خرید شرکتها از دولت است. این سیاست دو بعد دارد: یکی بعد سیاست FDI ‏ و دیگری بعد رقابت. اگر در خصوصی سازی دخالت سرمایه گذاردن خارجی مجاز باشد,موجب تقویت FDI‏می شود. بعد رقابتی زمانی مطرح می شود که صنایع از موقعیت انحصار طبیعی برخورد ار با شند. در این صورت فروش این شرکتها به سرمایه گذاران خصوصی داخلی یا خارجی موجب انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی می شود توافقهای سرمایه گذاری در سطح بین المللی موجب می شود که به سیاست FDI‏ ابعاد بین المللی داده شود. برخی از این موافقتنامه ها ‏ معطوف به بیمه و حمایت است در خالی که موافقتنامه های دیگر با مسائل وسیعتری سروکار دا رند. اجتناب از دریافت مالیات مضاعف یکی از مسائل مهم توافقنامه های میان دولتها به شمار می رود. سیاستهایی که برای تاثیر بر مکان FDI ‏ طراحی شده اند حلقه درونی چارچوپ سیاستی را تشکیل می دهد. سیاستهایی که بر FDI ‏ تاثیر می گذارند اما برای این منظور طراحی نشده اند، حلقه بیرونی چارچوپ سیاستی را تشکیل می دهند. محتوای هر دودسته سیاستها ازکشوری به کشور دیگر متفا وت است.
‏از دهه1980 به این سو, اکثرکشورهای جهان تدابیری برای آزادتر کردن چارچوبهای FDIاتخاذ کرده اند که اثر مثبتی بر ورود سرمایه دا شته است. جهانی شدن و آزادسازی FDI، همدیگر را تقویت کرده اند. این امر به TNC ‏ امکان داده که به انتخابهای رو به افزایش در زمینه مکان یابی دست یابند. از این رو TNC ‏ها اکنون بسیار انتخابی عمل می کنند و خواهان عوامل مکانی مطلوب دیگری نیز هتسند. یکی از نتایج این وضع از دست رفتن کارایی سیاستهای FDI ‏در رقابت برای جذب FDI ‏است. بدین معنی که امروزه دیگر وجود هسته مرکزی سیاستهای FDI ‏فرض اولیه تلقی می شوند. نتیجه دیگر این وضع آن است که کشور ما به طور همزمان به چارچوپ سیاستی حلقه درو نی و بیرونی توجه روزافزونی نشان می دهند. مسثله اصلی در سیاستهای حلقه درو نی عبارت است از ارتباط متقابل و یکپارچگی سیاست, بویژه رابطه متقابل سیاستهای FDI ‏ و سیاستهای تجاری. این نکته برای FDIکه در جست وجوی کارایی است بسیار مهم است. در این گونه موارد شرکتهای مادر,شرکتهای وابسته به خود را در شبکه شرکتی بین المللی خود ادغام می کنند.گفتنی است که ترسیم خط مرزی میان سیاستهای حلقه درو نی وحلقه بیرونی روز به روز دشواراتر می شود. چرا که الزامات تولید بین المللی مستلزم مؤثر بودن سیاستها و چارچوبهای سا زمانی است که سیاستهای FDI ‏ در درون آن به اجرا در آیند. بدین ترتیب، سیاستهای اقتصاد کلان (که شامل سیاستهای مالی، پولی ، و ارزی است) و همچنین انوع سیاستهای کلان _سازمانی به نحو روزافزونی مورد توجه قرار می گیرند. بتدریج که سیاستهای هسته مرکزی FDI ‏ با روند جهانی آزادسازی FDI ‏ در بین کشور ها شبیه تر می شود, سیاستهای حلقه درو نی و بیرونی تأثیر بیشتری پیدا می کنند. بدین ترتیب سرمایه گذاردن خارجی فضای سرمایه گذاری یک کشور را نه تنها برحسب سیاستهای FDI بلکه برحسب سیاستهای اقتصاد کلان و سیاستهای کلان .سا زمانی ارزیابی می کنند.
از جمله سیاستهای کلان _سازمانی که می تواند بر جریان FDI ‏ به کشور میزبان و نیز بر مزیتهای مکانی اثربگذارد, عبارانند از:
‏1. سیاستهای زیست محیطی که می تواند مانع از ورود صنایع آلو ده ساز به کشور شود.
2 ‏. سیاستهایی که بر عملکرد بازار کار اثر می گذارد، مانند ضوابط قانون کار و بیمه های اجتماعی.
3‏. سیاستهایی که بر عملکرد بازار سرمایه اثر می گذارد، مانند نرخ مؤثر منفی بهره بانکی در عین سهمیه بندی اعتبارات و عدم توسعه بورس اوراق بهادار که مانع از تجهیزکارآمد پس انداز ها برای سرمایه گذاری است.
4 ‏. سیاستهای بهداشتی و درمانی و آموزشی که برکم وکیف عرضه نیروی انسانی در سطوح مختلف تخصصی وکارایی آن اثر می گذارد
‏5. سیاستها و برنامه های مربوط به توسعه زیرساختهای فیزیکی.
2_6_ انگیزه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی
“دانینگ” چهار انگیزه استراتژیک برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را شناسایی نمو ده است. این انگیزه ها عبارتند از:
2_6_1_ سرمایه گذاری به منظور دسترسی به منابع اولیه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ,زمانی به منظور دسترسی به منابع اولیه خواهد بود که هدف از آن دسترسی به منابعی است که در کشور اصلی وجود نداشته یا هزینه دسترسی به آن بالاست.خروجی این نوع سرمایه گذاری اغلب صادر می شود. “دانینگ”سه نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به منظور دسترسی به منابع اولیه شناسایی وم
عرفی نموده است.اولین نوع شامل سرمایه گذاریهایی است که در جست و جوی منابع فیزیکی هستند.به عنوان مثال می توان از شرکت هایی که به دنبال تامین منابع کم هزینه و تضمین شده مواد خام , منابع نفت و گاز, محصولات کشاورزی و مواد معدنی هستند و یا شرکتهای فعال در صنعت خدمات آموزشی و بهداشتی و توریسم نام برد.گروه دوم , شرکت هایی هستند که به دنبال نیروی کار نیمه ماهر یا غیر ماهر کم هزینه می باشند.این گروه شباهت زیادی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور افزایش کارایی دارند.گروه سوم , سرمایه گذاری با هدف کسب دانش , قابلیت ها و تجارب در زمینه هایی از جمله بازاریابی , مدیریت توسعه و بکارگیری فناوری است .این نوع از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور استفاده از دارایی های استراتژیک به کار می رود.
2_6_2_ سرمایه گذاری به منظور دسترسی به بازار
هدف این نوع FDI , ارائه خدمات و کالا در بازار محلی و یا بازار کشورهای همسایه است.”دانینگ ” دلایل این نوع سرمایه گذاری را به چهار نوع تقسیم کرده است:اولین نوع سرمایه گذاری توسط مشتریان یا تامین کنندگانی که تسهیلات تولید داخلی را راه اندازی می کنند, تعریف می شود.شرکت سرمایه گذار برای حفظ کسب وکار خوددر جست وجوی مشتریان وتامین کنندگان خود وارد بازارهای خارجی می شود. دومین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور دسترسی به بازار با نیاز به تطبیق محصول با سلایق محلی تعریف می شود.تولید کننده داخلی بدون آشنایی با بازار محلی , هیچ مزیتی در مقابل تولید کنندگان داخلی نخواهد داشت .سومین دلیل برای این نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی , عبارت از هزینه های بالای حمل و نقل و تعرفه تبیین شده توسط دولت و سایر موانع ایجاد شده توسط دولت است.این نوع تعرفه ها سوددهی صادرات را کاهش داده و از تولید داخلی در مقابل واردات محافظت میکند.چهارمین دلیل اینست که ممکن است .یک شرکت حضور در بازاری را که تو سط رقبایش تحمیل می شود , ضروری بداند, چرا که با ورود خود به بازار باعث کاهش قیمت می شود و تاثیر این کاهش قیمت بر رقیب , بیشتر از تاثیر آن بر خود شرکت است.
2_6_3_ سرمایه گذاری به منظور افزایش کارایی
محرک این نوع سرمایه گذاری , عقلایی کردن سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور دسترسی به بازار و منابع است.در این نوع سرمایه گذاری , تولید در مکانهای محدود متمرکز شده واز اقتصاد به مقیاس و ارائه محصولات به بازارهای مختلف سود می برد.شرکتهایی که هدف آنها از FDI افزایش کارایی است , معمولا بزرگ و متنوع بوده و محصولات استاندارد را با فرایندهای استاندارد تولید می کنند.
“دانینگ”دو نو ع سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به منظور افزایش کارایی شناسایی نموده است.اولین نوع , درصدد سود بردن از هزینه های عوامل متفاوت در کشور های مختلف است.دومین نوع , در کشورهای با ساختار اقتصادی مشابه و با هدف سود بردن از اقتصاد مقیاس , اقتصاد دامنه و قابلیت تامین مختلف اتفاق می افتد.عواملی نظیر کیفیت صنایع تامین کننده و سیاست های دولت , این نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد.
2_6_4_ سرمایه گذاری به منظور استفاده از داراییهای استراتژیک

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نوع FDI , درصدد حفظ یا بهبود رقابت پذیری بین المللی شرکت سرمایه گذاری است.این هدف از طریق بهرهبرداری از مزایای هزینه ای یا بازار یابی خاص حاصل میشود اما اغلب در صدد کسب دارایی های شرکت های خارجی با هدف تقویت موقعیت رقابتی است.
2_7_ ثبات اقتصادی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی
فقدان ثبات از مهم ترین مولفه هایی است که فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد ثبات اقتصادی به معنی وجود شرایط با ثبات , مطمئن و قابل پیش بینی برای فعالین اقتصادی است به طوری که شهروندان سرمایه های خود را به طور مطمئن در جریان انداخته و به طور مطمئن سود خود را برداشت کنند.در شرایط عدم ثبات اصولا تشکیل سرمایه با مانع روبرو است و سرمایه های جامعه به سمت فعالیتهای غیر مولد , واسطه ای و زود بازده سوق می آید .در این صورت فعالیتهای اقتصادی به طور غیر شفاف پیگیری شده و اطلاعات اقتصادی به طور غیر شفاف پیگیری شده و اطلاعات اقتصادی فعالین اقتصادی از طرف مراجع غیر قانونی غیر قابل دسترس است.
وجود محیط با ثبات اقتصادی به منظور جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسیله مناسبی برای ورود اقتصاد بین الملل و بازارهای جهانی و منبعی برای ایجاد اشتغال , توسعه نیروی انسانی وانتقال فناوری و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی و اجتماعی است.تمام دولت ها در جهان به دنبال دستیابی به ثبات اقتصادی می باشند. نوسانات و بحرانهای اقتصادی منجر به تعطیلی و بسته شدن بنگاه های اقتصادی می شود و این باعث تغییرات در نرخ بیکاری می شود. اقتصاد با ثبات , زمینه را برای برنامه ریزی بهتر و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی مهیا می سازد و در چنین محیطی خطرات و تهدیدات متوجه بنگاههای اقتصادی به حداقل می رسد و باعث ترغیب شرکت های فراملیتی به سرمایه گذاری می گردد.بر اساس نظر اکثر داشمندان علم اقتصاد مهمترین شاخصه های ثبات اقتصادی عبارتند از:
نوسانات نرخ تورم
رشد یکنواخت تولید ناخالص داخلی
بیکاری
2_8_ محدودیتهای ایرا ن در جذب سرمایه گذاری خارجی
2_8_1_ ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی
ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی در کشورمان , بیشتر از هر چیز ناشی از تجربه ناموفق تاریخی در این زمینه می باشد و در شکل گیری این ذهنیت و باور , سیاست های نادرست و اقدامات نابه جا سهم قابل ملاحظه ای را دارا می باشد.
2_8_2_ ریسک بالای سرمایه گذاری در کشور
اولین و مهم ترین عاملی که سرمایه گذار هنگام سرمایه گذاری به آن توجه خواهد کرد , میزان ریسک کشور یا محیط سرمایه پذیر است, چرا که همیشه در یک فرایند سرمایه گذاری حداقلباید از سه چیز اطمینان حاصل کند: حفظ اصل سرمایه , بازگشت سود سرمایه (با ریسک قابل قبول ) امنیت محیط کسب وکار , که در صورت وجود چنین شرایطی به سرمایه گذاری اقدام می کند.از آنچه باعث می گردد تا اطمینان سرمایه گذار در مورد این سه عامل سلب گردد , تحت عنوان “ریسک” یاد می شود. به زبانی دیگر , پنانسیل یک کشور محیط در فرار سرمایه و یا نقص قرارداد ها و تفاهم نامه های منقعد شده با دولتها یا شرکتهای خارجی به هر دلیل اعم از رخدادهای سیاسی , مالی و غیره در کشورهای پذیرنده سرمایه راریسک آن کشور می نامند.
در معاملات اقتصادی بین المللی , ریسک های فراوانی وجود دارند که می توانند طرف های معادله را از یکدیگر دور کنند و یا هزینه و انجام معادلات را افزایش دهند. شماری از آن ها ریسکهای اقتصادی_تجاری اند و با دقت در آن ها می توان به قدرت های اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد طرف معامله پی برد.برخی نیز ریسک های سیاسی اند و با توجه به آنها ارزیابی وضعیت عمومی کشور مقابل , امکان پذیر می شود. به هنگام انعقاد یک قرارداد مهم اقتصادی , تامل در هر دو نوع ریسک ضروری است.موسسات ومراکز بین المللی زیادی وجود دارند که ریسک های مختلف مربوط به سرمایهگذاری در کشورهای دنیا را محاسبه و منتشر می کنند.این آمار و ارقام می تواند در شناساندن فضای اقتصادی حاکم بر اقتصاد هر کشور به جهان نقش مهمی ایفا نماید.
2_8_3_ توسعه نامناسب بازار مالی
ساختار مالی ایران پس از انقلاب و تصویب قانون بانکداری بدون ربا, به سمت محوریت نظام مالی بانکی حرکت کرده است و اساسا این نظام مبتنی بر بانک است.تصویب این قانون موجب حضور بانکها در چرخه فعالیت بخش واقعی

92