دانلود پایان نامه

اند، کتابها مشتمل بر روایات اهل بیت در خصوص غیبت نوشته اند، اسامی این کتب در رجال نجاشی و فهرست شیخ که از قدیم ترین کتب مربوط است آمده . اینک بذکر چند کتاب آن مبادرت می شود.
کتاب غیب – تالیف : ابوالحسن علی بن حسن ، طاطری ، از اصحاب امام موسی کاظم۳ .
کتاب غیب – تالیف ابوالفضل عباس بن هشام ناشری ، متوفی به سال ۲۱۹ یا ۲۲۰

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۱۹۶۳۲۵).، روسر، ۲-۲-۱-۲-، کتف: