پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : تولید اطلاعات-فروش پایان نامه کامل

فوریه 6, 2019

ن نویسندگان را بهتر مشخص می‌سازد (هارت، 2000).
2-2- پیشینه پژوهش
2-2-1- مقدمه
مرور تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور نشان می‏دهد که پژوهش‏های متعدّدی با بهره گرفتن از روش علم‏سنجی انجام گرفته است. اکثر این پژوهش‏ها به بررسی تولید علم کشورهای مختلف، سازمان‏ها و مؤسسات، دانشگاه‏ها و هم‌چنین حوزه‏های علمی مختلف پرداخته‏اند.
بررسی مطالعات انجام شده داخلی نشان داد بیش‌تر این پژوهش‌ها تولیدات علمی ایران و یا دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را مورد بررسی قرار داده‌اند و در تعداد محدودی از پژوهش‌ها نیز تولیدات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به صورت جزیی مورد توجه قرارگرفته است که در ادامه به تعدادی از این تحقیقات اشاره می‌شود.
2-2-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور را می‌توان در سه سطح کشور، دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار داد.
2-2-2-1- تحقیقات انجام شده در سطح کشور
اعتماد (1373) در تحقیقی با عنوان تصویر علمی ایران در جهان، به بررسی موقعیّت علمی ایران در جهان، در هشت رشته علمی در زمینه علوم پایه و تعیین توان تحقیقاتی ایران در زمینه تحقیقات دانشگاهی در دو دهه گذشته با بهره گرفتن از پایگاه استنادی علوم پرداخت. نتایج حاصل از مطالعات وی نشان داد که تحقیقات دانشگاهی ایران در سال‏های بعد از رونق قیمت نفت چند برابر شده است. این افزایش برای یک دوره شش ساله (1359-1353) ادامه یافته است. در دوره شش ساله بعد از انقلاب، شروع جنگ، انقلاب فرهنگی و اوج سال‏های جنگ (1365-1360)، عملکرد تحقیقات دانشگاهی کشور، به شدت سقوط کرده و به حداقل رسیده است که در بخش اعظم دوره شش ساله بعد نیز این کاهش دوام یافته است.
عصاره (1380الف) در پژوهشی به بررسی تطبیقی رشد انتشارات علمی ایران در نمایه استنادی علوم در سال‏های 1989-1985 و 1994-1990 و مقایسه نتایج حاصل با شاخص‏های موجود در دیگر کشورها پرداخت. نتایج بررسی وی نشان ‏داد میزان انتشارات علمی ایران در دوره 1994- 1990 بیش‌تر از دوره 1989-1985 بوده است. درصد مشارکت ایران در سطح جهانی از سال 1985 تا 1994 تقریبا سه برابر افزایش نشان داده است. آمریکا و انگلستان در هر دو دوره، رتبه‏های اول و دوم مشارکت با نویسندگان ایرانی را داشته‏اند. در بین مجلات هسته حاصل از تحقیق وی هیچ مجله ایرانی یافت نشد.
موسوی (1382) طی پژوهشی با عنوان امکان ارتقای ایران به ده کشور اول تولیدکننده علم به ارزیابی برخی از امکانات کشور برای جهش علمی و رسیدن به ده کشور اول تولیدکننده علم در جهان پرداخته است و در این راستا عوامل تأثیرگذار بر تولید علم و روند آن را در ایران در پنج محور نیروی انسانی بالقوه پژوهشگر، دانشگاه‏ها و مراکز پژوهشی، انجمن‏های علمی مصوّب، مجلات علمی و سمینارهای علمی مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان داد اگر نیمی از اعضای هیأت علمی سالانه حداقل یک مقاله در مجلات نمایه شده توسط مؤسسه اطلاعات علمی چاپ نمایند، با توجه به اینکه 10 تا 15 درصد از پژوهشگران بیش از یک مقاله در سال چاپ می‏کنند، به آسانی می‏توان به 10 کشور اول تولیدکننده علم رسید.
عصاره و معرفت (1384) در مقاله خود با عنوان مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین، رشد و توسعه آثار و مقالات علمی پژوهشگران در حوزه علوم پایه و بینرشته‏ای پزشکی در طی سال‏های 2003 تا 1976 در پایگاه مدلاین را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که مقاله ها و آثار پژوهشگران ایرانی در پایگاه اطلاعاتی مذکور در طول دوره زمانی مورد بررسی افزایش چشم‌گیری داشته است. تعداد مدارکی که پژوهشگران ایرانی در طی سال‏های مورد بررسی در آن پایگاه به چاپ رسانده اند 2695 مدرک بوده که توسط 9373 نویسنده همکار به چاپ رسیده است.
صبوری (1386) به بررسی تولید علم ایران در سال 2007 پرداخت. نتایج بیانگر آن بود که در این سال از مجموع 9061 مدارک علمی ایران در پایگاه آی‏اس‏آی، 8938 مدرک در علوم پایه، 351 مدرک در علوم اجتماعی و 30 مدرک در علوم انسانی و هنر نمایه شده است. بر اساس این پژوهش رشته‏های شیمی، ریاضیات و مکانیک در منطقه و مجموعه کشورهای اسلامی جایگاه ممتاز کسب کرده‏اند. دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش‏ترین مشارکت را در نمایه سال 2007 نشان می‏دهند. کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان رتبه‏های اول تا سوم را در مشارکت علمی با ایران داشته‏اند.
علیجانی و کرمی (1386) در مقاله خود با عنوان بررسی بیست سال تولید علم ایران بر اساس پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (1987-2006)، وضعیّت تولیدات علمی کشور را با بهره گرفتن از روش علم‏سنجی مورد بررسی قرار دادند. یافته‏ها نشان داد نزدیک به یک چهارم از تولیدات علمی کشور مربوط به حوزه شیمی و موضوعات مرتبط به شیمی می‏باشد. دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ترتیب رتبه‏های اوّل و دوّم را در بین دانشگاه‏ها و مؤسسات کشور دارا می‏باشند. بیش‏ترین مشارکت بین‏المللی محقّقان کشور در تولید علم با محقّقان کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا بوده است. به طور کلّی تولیدات علمی کشور در این دوره بیست ساله از سال 1990 روندی صعودی طی نموده است. تولیدات علمی کشور در سال‏های 1988-1987 ثابت و در سال 1989 افت داشته است.
نوروزی‏چاکلی و همکاران (1388) در پژوهشی پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‏های مؤسسه اطلاعات علمی در طی سالهای 2007-1993 را مورد بررسی قرار دادند. یافته‏ها نشان داد که بیش‌ترین تعداد تولیدات علمی نمایه‏سازی شده ایران در پایگاه وب‏آوساینس در طی دوره پانزده ساله، مربوط به دوره پنج ساله 2003 تا 2007 بوده است. تنوّع انواع مدارک و زبان تولیدات همواره رو به افزایش بوده، در عین حال بیش‏ترین سهم در بین تولیدات علمی به مقاله اختصاص داشته و بیش‌تر تولیدات به زبان انگلیسی منتشر شده است. حوزه‏ موضوعی شیمی و علوم وابسته از جمله گروه‏های موضوعی بود که بیش‏ترین سهم را از تولیدات علمی نمایه‏سازی شده ایران در پایگاه وب‏آوساینس به خود اختصاص داده بود. دانشگاه تهران دارای بیش‏ترین تولیدات علمی نمایه‏سازی در این پایگاه بوده است.
2-2-2-2- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی
بیگلو و حریری (1376) با مطالعه وضعیّت کمّی تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز (74-67)، تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی این دانشگاه را با توجّه به رشته تخصّصی و دانشکده محل خدمت مورد بررسی قرار دادند. یافته‏های پژوهش آن‌ها نشان داد که از لحاظ توزیع و پراکندگی اعضای هیأت علمی، بیش‏ترین تجمّع مربوط به دانشکده پزشکی است. از نظر توزیع زمینه موضوعی نیز، دانشکده پزشکی با 5/66 درصد بیش‏ترین اطلاعات را تولید کرده است و دانشکده‏های داروسازی، بهداشت و تغذیه، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و دندان‏پزشکی در رده‏های بعدی تولید اطلاعات قرار دارند.
انصافی (1378) در تحقیق خود با عنوان مطالعه وضعیّت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی بخش منابع طبیعی (جنگل و مرتع) در ایران طی سال‏های 1368- 1376، میزان تولید اطلاعات علمی ارائه شده در قالب انواع انتشارات، همراه با زمینه‏های موضوعی آنها را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن بود که بیش‏ترین میزان تولیدات علمی در قالب گزارش و حداکثر تولیدات در سال 1375 بوده است. هم‌چنین بیش‏ترین تولیدات از نظر موضوعی در زمینه جنگل‏شناسی و اکولوژی مرتع بوده است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عصاره و آبام (1378) در پژوهش خود با عنوان بررسی کمّی فعالیّت‏های علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران طی سال‏های 1378-1363، میزان اطلاعات علمی تولید شده توسط 431 نفر از اعضای هیأت علمی را در قالب 11 دانشکده مورد مطالعه قرار دادند. بررسی تولیدات علمی، به تفکیک چهار مدرک علمی کتاب، مقاله، پایان‏ نامه و گزارش طرح تحقیقاتی انجام گرفت. یافته‏های پژوهش آنها نشان داد که 9/51 درصد از اطلاعات علمی در فاصله سال‏های 1378-1373 تولید شده است. از لحاظ نوع محمل اطلاعاتی، بیش‏ترین میزان تولیدات علمی به صورت مقاله بوده است و دانشکده کشاورزی بالاترین و دانشکده تربیت بدنی پایین‏ترین میزان تولیدات علمی را داشته‏اند. نتایج تحقیق آنها بر افزایش تدریجی انجام فعالیّت‏های گروهی حکایت می‏کند.

رضوی (1380) در مقاله خود با عنوان بررسی وضعیّت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تولیدات علمی 57 عضو هیأت علمی این دانشکده را در طی سال‏های 1372 تا 1377 مورد مطالعه قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد روند کلّی اطلاعات علمی تولید شده در طول سال‏های مورد مطالعه همواره سیر صعودی داشته است. نتایج هم‌چنین رابطه معنی‏دار میان مدارک تحصیلی، مرتبه‏های علمی و میزان آشنایی با زبان‏های خارجی به ویژه زبان انگلیسی با میزان تولید اطلاعات علمی نشان می‏دهد.
مهراد و زاهدانی (1380) پژوهشی با عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز و تولید اطلاعات علمی: بررسی کمّی سال‏های 1378 – 1369 انجام دادند. یافته‏های پژوهش آنها نشان می‏دهد بیش‏ترین تولید اطلاعات علمی را دانشکده کشاورزی با 56/18 درصد و کم‏ترین اطلاعات تولید شده را دانشکده حقوق با 2/2 درصد به خود اختصاص داده است. بیش‌تر انتشارات به زبان فارسی و در قالب مقاله می‏باشد. از مجموع 1595 عنوان مقاله، 99/57 درصد مقالات در مجلات داخلی و 42 درصد در مجلات خارجی به چاپ رسیده است. هم‌چنین بیش‏ترین تولید اطلاعات علمی به سال 1375 و کم‏ترین تولید اطلاعات به سال 1369 مربوط می‏شود.
رامشک (1383) در بررسی وضعیّت کمّی تولید اطلاعات علمی به وسیله اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال‏های 1379-1374، به این نتیجه دست یافت که تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی این دانشگاه، بیش‌تر به صورت گروهی انجام گرفته است. از 540 عنوان منابع اطلاعاتی تولید شده، بیش‏ترین تولیدات در قالب مقاله در مجلات علمی و کم‏ترین تولیدات در قالب کتاب ارائه شده است. دانشکده پزشکی بیش‏ترین و دانشکده پیراپزشکی کم‏ترین نقش را در تولید مقالات چاپ شده در مجلات داشته‏اند. نتایج تحقیق وی هم‌چنین حاکی از چاپ 96 درصد مقالات در مجلات داخلی می‏باشد و تنها 4 درصد مقالات در مجلات خارجی به چاپ رسیده است. در مجموع تولید اطلاعات علمی در سال‏های مورد پژوهش در این دانشگاه سیر صعودی داشته است.
گنجی و آزاد (1384) در پژوهش خود به مطالعه وضعیّت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند. نتایج نشان داد بیش‏ترین میزان تولید علمی مربوط به دانشکده کشاورزی و کم‏ترین میزان مربوط به دانشکده هنر نیشابور است. از مجموع مقالات 78/69 درصد در مجلات داخلی و 22/30 درصد در مجلات خارجی به چاپ رسیده‏اند. بیش‌تر اطلاعات علمی تولید شده به صورت مقاله می‏باشد. نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین تولیدات علمی-پژوهشی اعضای دارای مدرک دکترا و اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد و هم‌چنین تفاوت معنادار بین تولیدات علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی در چهار حوزه علوم، کشاورزی، مهندسی و علوم انسانی است.
نوری، نوروزی و میرزایی (1385) تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی وب‏آوساینس از سال 1976 تا پایان سال 2006 را مورد بررسی قرار دادند. یافتهها نشان داد تعداد مدارک تولید شده توسط پژوهشگران این دانشگاه از 1976 تا 2006 رشدی صعودی داشته است. بیش‏ترین تعداد مدارک منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مجله های آی‏اس‏آی مربوط به سال 2006 بوده است. از نظر نوع و زبان مدرک، بیش‏ترین تعداد مدارک مربوط به مقاله های اصیل و زبان تمامی آنها انگلیسی بوده است. از جنبه موضوعی، بیش‏ترین تعداد مدارک در حوزه بیماریهای عروق محیطی به ثبت رسیده است.
اسدزاده (1386) درپژوهش خود با عنوان میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بابل، ضمن بررسی تولید اطلاعات علمی، به مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش تولیدات در طی سال های 1378 تا 1384 پرداخت. یافته‏های پژوهش وی برای 98 عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه بابل نشان داد اجرای طرح های تحقیقاتی و تألیف مقالات، بیش‏ترین سهم در تولید علم اعضای هیأت علمی داشته است. نتایج هم‌چنین حاکی از وجود رابطه معنا‏دار بین تألیف مقالات و رتبه علمی اعضای هیأت علمی است. علاقه به تحقیق، آشنایی با زبان‏های خارجه، ارتباط با محافل و مراکز تحقیقاتی و علمی داخلی و خارجی، روش تخصیص بودجه، آشنایی با کامپیوتر و اینترنت و شبکه‏های اطّلاعاتی از عوامل مؤثّر در تولید اطلاعات علمی و مدّت زمان تصویب طرح‏ها و گزارش‏های تحقیقاتی، اشتغال به کارهای اجرایی و اداری، وجود مسائل و مشکلات معیشتی از موانع تولید علم ذکر شده است.
تصویری‏قمصری و جهان‏نما (1386) تحقیقی با عنوان بررسی وضعیّت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در سال‏های 1384-1370 انجام دادند. نتایج نشان می‏دهد بیش‌تر تولیدات علمی در کنفرانس‏های ملّی و بین‏المللی ارائه شده است. گروه پژوهشی شیمی بالاترین نسبت تولیدات علمی به تعداد پژوهشگران را داشته است و بیش‏ترین تولیدات در سال 1382 منتشر شده است. آزمون همبستگی پیرسون حاکی بود بین مدرک تحصیلی و تعداد تولیدات پژوهشگران ارتباطی وجود ندارد. آنها وجود موانع مختلف برای شرکت در گردهمایی‏های داخلی و خارجی، طولانی بودن مراحل تصویب آثار و کمبود وقت را از مهم‏ترین مشکلات پژوهشگران در انتشار آثار علمی عنوان کرده‏اند.
ابراهیمی و حیاتی (1387) در مقاله خود کمّیت و کیفیّت تولید علم در دانشگاه‌های ایران در پایگاه‌های وب‏آوساینس در یک دوره ده ساله (2006–1997) بر مبنای شاخص‏های کمّی و کیفی علم‌سنجی (انتشارات، استنادات، عامل اثرگذار، درصد مدارک استناد شده) در قالب سه گروه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‏های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاه‏ها، مورد مقایسه و بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که گروه‏های دانشگاهی مذکور بر مبنای شاخص کمّی تولید و شاخص کیفی استناد تفاوت معنی‏داری نداشته، اما بر مبنای شاخص‏های کیفی عامل اثرگذار و درصد مدارک استناد شده، دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به دانشگاه‏های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جایگاه بهتری برخوردار بوده‏اند. همچنین پژوهش آنها نشاندهنده نتایج متفاوت برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر مبنای شاخص‌های کمّی و کیفی بود و تنها دانشگاه‌هایی که در فهرست دانشگاههای برتر بر اساس هر 4 شاخص کمّی و کیفی علم سنجی حضور داشتند، دانشگاه‌های شیراز، صنعتی اصفهان و تبریز بودند.
امین‏پور، کبیری و ناجی (1387) دستاوردهای دو دهه حضور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه تولید علم را مورد بررسی قرار دادند. آنها ضمن سنجش مقالات نمایه شده توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بانک اطلاعاتی مدلاین و آی‏اس‏آی طی سال‏های 1985 تا 2006 میلادی، به رتبه‏بندی فعالیّت‏های پژوهشی دانشکده‏ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به این دانشگاه پرداختند. نتایج این تحقیق بیانگر رشد صعودی مقالات علمی نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بانک‏های اطلاعاتی مذکور، طی سال‏های مورد مطالعه، به ویژه از سال 2002 می‏باشد. بیش‏ترین تولیدات علمی مربوط به دانشکده پزشکی بوده است و دانشکده‏ داروسازی و مرکز تحقیقات قلب و عروق در رتبه‏های بعدی تولید علم قرار دارند.
امیرسالاری (1387) در تحقیقی تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران: تولیدکننده بیش از یک چهارم علم طب کودکان در میان دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران، به بررسی تمامی مقالات منتشر شده در حوزه طب کودکان در بین سال‏های 1975 تا 2007 در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده

No Comments

Leave a Reply