دانلود پایان نامه درباره کروموفور، initio، Ab، آزوتاسیون

پایان نامه ها و مقالات

…………..24
11-9-1 رنگ های خمی…………………………………………………………………………………………………24
12-9-1 رنگ های آزو……………………………………………………………………………………………………25
فصل دوم :مبانی نظری شیمی محاسبات و معرفی نرم افزار های محاسباتی شیمی…………26
1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………27
2-2 معرفی………………………………………………………………………………………………………………….. 27
3-2 کاربردهای کلی کامپیوتر…………………………………………………………………………………………..27
4-2 عملکرد کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………..28
5-2 مزایای کامپیوتری……………………………………………………………………………………………………28
6-2 سه دسته از علم کامپیوتر…………………………………………………………………………………………..28
7-2 شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………………………29
1-7-2 مزایای شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………..30
8-2 بررسی روش های محاسباتی……………………………………………………………………………………..30
1-8-2 روشهای مکانیک مولکولی……………………………………………………………………………………..30
2-8-2 روش های نیمه تجربی………………………………………………………………………………………….31
9-2 معرفی چند نرم افزار محاسباتی………………………………………………………………………………….31
1-9-2 نرم افزار هایپرکم ……………………………………………………………………………………………………….31
2-9-2 معرفی نرم افزار کم آفیس…………………………………………………………………………………….32
1-2-9-2 کاربرد نرم افزار کم آفیس…………………………………………………………………………………32
3-9-2 معرفی نرم افزارهای Mopac ……………………………………………………………………………33
4-9-2 نرم افزار Gaussian 98w ………………………………………………………………………………….33
5-9-2 معرفی نرم افزار Gaussview ……………………………………………………………………………..34
10-2 روش های محاسباتی و معرفی نرم افزار های مورد استفاده دراین پروژه …………………………..34
11-2 مطالعه بر روی مشخصات مولکول در گوسین …………………………………………………………….36
12-2 آشنایی بیشتر با نرم افزا رw Gaussian 98 ………………………………………………………36
13-2 پیش بینی خواص مولکولی حاصل شده از گوسین ………………………………………………………37
14-2 روش های مکانیک مولکولی و روش های نیمه تجربی ………………………………………………..38
15-2 روش های محاسباتی initio Ab ………………………………………………………………………….38
1-15-2 توانایی روش initio Ab ………………………………………………………………………………….39
2-15-2 مراحل اجرای یک محاسبه با روش initio Ab ……………………………………………………..39
3-15-2 شرایط روش initio Ab…………………………………………………………………………………….40
4-15-2 نکات قوت روش initio Ab …………………………………………………………………………….41
فصل سوم : رنگهای آزو………………………………………………………………………………………… 42
1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………43
2-3 روش کلی در ساختن رنگ های آزو……………………………………………………………………………43
3-3 فرآیند تهیه رنگ های آزو…………………………………………………………………………………………..44
1-3-3 تشکیل رنگ آزو در نیمه ی فرآیند دی آزوتاسیون…………………………………………………….44
1-1-3-3 دی آزوتاسیون مستقیم……………………………………………………………………………………….45
2-1-3-3 دی آزوتاسیون غیر مستقیم………………………………………………………………………………….45
3-1-3-3 دی آزوتاسیون آمین های با خاصیت بازی ضعیف………………………………………………….45
4-1-3-3 دی آزوتاسیون در حلال آلی ……………………………………………………………………………..45
2-3-3 تشکیل رنگ ازو در نتیجه ی فرآیند جفت شدن…………………………………………………………45
1-4-3 رنگ های مونو آزو……………………………………………………………………………………………….46
2-4-3 رنگ های دی آزو…………………………………………………………………………………………………46
3-4-3 رنگ های تترا آزونیوم……………………………………………………………………………………………47 5 -3 اصول شیمی رنگ……………………………………………………………………………………………………47
6-3 تاثیر کروموفور برای ساخت رنگ………………………………………………………………………………48
7-3 اهمیت سیستم ترکیبی در تولید رنگ……………………………………………………………………………49
8-3 اثر جانشینی در رنگ آزو……………………………………………………………………………………………49
9- 3 تاملی در طراحی رنگ…………………………………………………………………………………………….50
10-3 بررسی سم شناسی رنگ………………………………………………………………………………………….52
11-3 ارتباط ویژگی ساختاری………………………………………………………………………………………….53
12-3 رنگ مو……………………………………………………………………………………………………………….55
13-3 Triazole ……………………………………………………………………………………………………………57
14-3 Pyrazoline …………………………………………………………………………..
..
………………………….58
فصل چهارم بخش تجربی و نتیجه گیری…………………………………………………… 59
1-4 : مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..60
2-4 روش کار ……………………………………………………………………………………………………………….61
3-4 رنگ های آلی نیتروژن داری که در این پروژه به انان پرداخته شده است …………………………..61
1-3-4 : تغییرات قسمت اول ……………………………………………………………………………………………62
2-3-4 : بحث ونتیجه گیری جدول 1-4……………………………………………………………………………. 64
3-3-4 : تغییرات مولکول TAZ در قسمت دوم ………………………………………………………………..64
4-3-4 : نتایج تجربی جدول 2-4 …………………………………………………………………………………….68
5-3-4: تغییرات مولکول TAZ در قسمت سوم ……………………………………………………………………69
6-3-4 : نتایج جدول 3-4 ……………………………………………………………………………………………….72
7-3-4 : نتایج جدول 4-4 ………………………………………………………………………………………………..76
8-3-4 : نتایج جدول 5-4 ………………………………………………………………………………………………79
9-3-4 : بررسی تاثیر کروموفور NO2 برروند پایداری و λmax در رنگ مو …………………………….80
10-3-4 : نتایج بدست آمده از جدول 6-4 …………………………………………………………………………83
11-3-4 : بررسی تاثیر کروموفور CN برروند پایداری و λmax در رنگ مو…………………………… 84
12-3-4 : نتایج جدول 7-4 ………………………………………………………………………………………………86
13-3-4 : بررسی تاثیر کروموفور OCH3 برروند پایداری و λmax در رنگ مو ……………………87
14-3-4 : نتایج بدست آمده از جدول 8-4 ………………………………………………………………………….90
15-3-4 : بررسی تاثیر کروموفور HC=NH برروند پایداری و λmax در رنگ مو …………………..91
16-3-4 : نتایج تجربی بدست آمده از جدول 9-4……………………………………………………………… 93
17-3-4 : رنگ مو قسمت اول ………………………………………………………………………………………….98
18-3-4 : نتایج تجربی بدست آمده از جدول 13-4…………………………………………………………….. 99
19-3-4 : رنگ مو قسمت دوم ………………………………………………………………………………………..100
20-3-4 : نتایج جدول 14-4…………………………………………………………………………………………. 101
21-3-4 : رنگ مو قسمت سوم………………………………………………………………………………………. 102
22-3-4 :نتایج جدول 15-4 ……………………………………………………………………………………………103

فهرست شکل ها صفحه
شکل : 1-1 ساختار مولکولی بنزن……………………………………………………………………………………… 3
شکل 2-1 : محدوده نور مرئی…………………………………………………………………………………………….. 4
شکل 3-1 : دایره رنگ……………………………………………………………………………………………………… 6
شکل 4-1 : نور های جذب شده و منعکس شده در محدوده ی طول موج های مرئی………………… 6
شکل 5-1 : ساختار متیل نارنجی…………………………………………………………………………………………..8
شکل 6-1 : ساختار آزوبنزن………………………………………………………………………………………………..8
شکل 7-1 : مثال هایی از مواد رنگی قوی………………………………………………………………………………9
شکل 8-1 : نمایش اوربیتال های مولکولی…………………………………………………………………………..10
شکل 9-1 : انتقالات الکترونی…………………………………………………………………………………………….12
شکل 10-1 : طیف طول موج ناحیه مرئی……………………………………………………………………………..13
شکل 11-1 : طول موج نواحی مختلف………………………………………………………………………………..14
شکل 12-1 : دسته بندی رنگ…………………………………………………………………………………………….14
شکل 13-1 : انواع شناساگرهای