فایل پایان نامه سرمایه انسانی

پایان نامه مدیریت

بع انسانی————————————————23
2-6.فرایند توسعه وپرورش منابع انسانی—————————————–25
2-7مهمترین سیستمهای مؤثر بر توسعه منابع انسانی———————————27
2-8.نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیندها—————————31
2-9.عملکرد کارکنان و عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد———————————37
2-9-1.عوامل موثر بر بهبود عملکرد——————————————–37
2-10.ضرورت مشارکت کارکنان در سازمان های امروزی——————————38
2-11. سرمایه فکری به عنوان یک عامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی———————41
2-12.پیشینه سرمایه فکری—————————————————42

2-13. تعاریف سرمایه فکری————————————————-44
2-14- اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری—————————————-47
2-14-1. سرمایه انسانی—————————————————-47
2-14-2. سرمایه ساختاری/ سازمانی——————————————–48
2-14-3. سرمایه مشتری—————————————————-49
2-15. ویژگی‌های سرمایه فکری———————————————-51
2-16. اهداف اندازه گیری سرمایه فکری—————————————–52
2-17. سنجش و اندازه‌گیری سرمایه‌های فکری————————————-53
2-18. استفاده‌کنندگان اطلاعات مربوط به سرمایه فکری——————————-55
2-19. مدیریت منابع انسانی و سرمایه فکری————————————————-56
2-20. گزارشگری سرمایه فکری——————————————————————59
2-21.ارتقاء عملکرد سازمانی با استفاده از استراتژی های منابع انسانی———————-61
2-22.استراتژی های مدیریت منابع انسانی———————————————————62
2-23.تاریخچه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران:—————————–72
2-24.فعالیت وخدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:———————–74
2-25.مشتریان—————————————————————————-75
2-26.تأمین کنندگان اصلی: —————————————————————-75
2-27.سهامداران: ————————————————————————-75
2-28.ارکان شرکت: ———————————————————————-75
2-29.ترکیب نیروی انسانی: —————————————————————-76
2-30.رهبران منطقه: ———————————————————————-76
2-31.چشم انداز: ——————————————————–77
2-32.مأموریت: ———————————————————77
2-33.پیشینه پژوهش——————————————————-78
فصل سوم:روششناسی تحقیق
3-1. مقدمه————————————————————-90
3-2. روش تحقیق——————————————————-90
3-3. قلمرو تحقیق ——————————————————–91
3-3-1. قلمرو موضوعی تحقیق———————————————–91
3-3-2. قلمرو مکانی تحقیق————————————————-91
3-3-3. قلمرو زمانی تحقیق————————————————–91
3-4. جامعه آماری——————————————————–91
3-5. نمونه آماری———————————————————91
3-6 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات——————————————92
3-6-1. منابع دادهها————————————————— —-92
3-6-2. ابزار گردآوری دادهها————————————————-92
3-7. روایی و پایایی——————————————————-92
3-7-1. آلفای کرونباخ——————————————————————–93
3-8 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات————————————-94

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه————————————————————-96

4-2 توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها(آمار توصیفی)——————————–96
4-2-1 توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده——————————-97
4-2-1-1 جنسیت——————————————————–97
4-2-1-2 سن———————————————————-100
4-2-1-3 تحصیلات—————————————————–102
4-2-1-4 میزان تجربه—————————————————-104
4-2-1-5 رشته تحصیلی—————————————————106
4-2-1-6 پست سازمانی—————————————————108

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-1-7 توصیف سوالات تحقیق ——————————————–110
4-3 آمار استنباطی ——————————————————-116
4-3-1 بررسی نرمال بودن داده ها ——————————————–116
4-3-1-1 بررسی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمان: ——————————–116
4-3-1-2 بررسی نرمال بودن متغیر کاهش بهای تمام‌شده ارائه خدمات درسازمان:————117
4-3-1-3 بررسی نرمال بودن متغیر تمایز خدمات سازمان:—————————-118
4-3-1-4 بررسی نرمال بودن متغیر تمرکز بر مشتریان در سازمان:———————–119
4-3-2 بررسی فرضیات تحقیق :———————————————-120
4-3-2-1 بررسی فرضیه اول:————————————————120
4-3-2-2 بررسی فرضیه دوم :———————————————–121
4-3-2-3 بررسی فرضیه سوم :———————————————-122
4-3-2-4 بررسی فرضیه اصلی :———————————————-123

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ————————————————————126
5-2 یافته ها ———————————————————–126
5-2-1 توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده ——————————127
5-2-2 بررسی نرمال بودن داده ها———————————————127
5-2-3 بررسی فرضیات تحقیق ———————————————-127
5-2-3-1 بررسی فرضیه اول:————————————————127
5-2-3-2 بررسی فرضیه دوم :———————————————–127
5-2-3-3 بررسی فرضیه سوم :———————————————-127
5-2-3-4 فرضیه اصلی عبارتست از : پرورش سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان تأثیر دارد.——128
5-3 نتیجه گیری ——————————————————–128
5-4 پیشنهادات تحقیق : —————————————————131
5-5 محدودیت های تحقیق ————————————————131
منابع: —————————————————————-132
چکیده :
در این تحقیق با توجه به مولفه های سه گانه عملکرد سازمان که شامل :
کاهش بهای تمام شده محصولات
ارائه خذمات متمایز
تمرکز برمشتری
هدف این تحقیق آن است که تاثیر پرورش سرمایه انسانی برای این سه شاخص و مولفه در جهت سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان بررسی نماید . فرضیه بکار گرفته شده در این تحقیق ان است که پرورش سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم و سه مولفه تشکیل دهنده آن تاثیر دارد یا خیر؟
با توجه به پاسخ بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده و آزمون های آماری مربوطه نتیجه این پژوهش شامل موارد زیر می باشد.توسعه منابع انسانی کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع محسوب می شود و یک سرمایه مهم و ضروری است که می تواند باعث توانایی و مهارت افراد بر عملکرد بهتر و بهروری سازمان و به مزیت رقابتی دست یابد و به سازمان پویا و یادگیرنده تبدیل شود و سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی سبب ارتقا کارکنان ومهارت های لازم جهت خلق محصولات و خدمات جدید و سبب رشد و بهره وری در اقتصاد ملی میشود.
کلید واژه ها :عملکرد سازمان,پرورش سرمایه انسانی,کاهش بهای تمام شده خدمات در سازمان,تمایز خدمات سازمان

فصل اول
کلیات تحقیق
1 – 1. مقدمه
قلمرو رقابتی که سازمان‌ها در سال‌های اخیر با آن مواجهه‌اند، بسیار پویا و بالنده توصیف شده است. با این وصف، پایداری در مزیت رقابتی از طریق توسعه ظرفیت‌های فردی و سازمانی، برای بقا در چنین اوضاعی ضرورت یافته است. در این زمینه، برخی از صاحب‌نظران معاصر معتقدند دانش، منبع عمده کسب مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌شود و به منظور دستیابی سازمان‌ها به چنین مزیتی، باید به فرایند مدیریت دانش به مثابه یک فرصت راهبردی توجه کرد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهند، سازماندهی بر اساس گروه‌های کاری یک گرایش جدید در تسهیل مدیریت دانش است. اما نکته مهم این است که سازماندهی به مدد گروه‌های کاری به تنهایی کافی نیست، بلکه گروه‌های کاری خود باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند تا بتوانند هدف موردنظر را تحقق بخشند(لاجوردی،1386)
از آنجا که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که اهمیت سرمایه انسانی بیش از سرمایه‌های فیزیکی است، همواره نیاز به تیزهوشانی که بتوانند کارهای بزرگ انجام دهند، بهره‌وری را افزایش دهند، و محصولات و خدمات جدید تولید کنند، بیشتر احساس می‌شود. محققان با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در دستیابی به اهداف سازمان، آنان را مهم‌ترین دارایی سازمان و یگانه منبع ماندگار مزیت رقابتی می‌شمارند (هامل و پراللاد، 1994؛ پفر، 1994؛ اسپنسر، 1995؛ بودریو، 1996). به عبارت دیگر، امروزه مهم‌ترین و با ارزشمندترین دارایی هر شرکتی کارکنان آن است؛ زیرا موفقیت یا شکست تمام برنامه‌های مدیریت وابسته به کارکنان آن است. در نتیجه، سرمایه انسانی که با استخدام، آموزش و نگهداری کارکنان سروکار دارد، هم اکنون بهترین فرصت را دارد تا از حاشیه راهبردهای سازمانی به یکی از مهم‌ترین راهبردهای مدیریت تبدیل شود(خلعتبری،1391).

1-2. بیان مسأله
سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های منابع انسانی، سازمانها را قادر می‌سازد که از طریق کارکنان خود به عملکرد و بهره وری بیشتری دست یابند. مدیریت سرمایه انسانی در مؤسسات بزرگ به دنبال بهبود عملکرد سازمان به عنوان پشتوانه‌ای برای دستیابی به رقابت‌پذیری از طریق کارکنان است. اکثر دانشمندان منابع انسانی مشغول جمع‌آوری شواهدی هستند که نظام‌های سرمایه انسانی قوی به بهبود بهره‌وری کمک می‌کند و اینکه شرکت‌هایی که از سیاست‌های مبتکرانه منابع انسانی استفاده می‌کنند عملکرد بهتری از شرکت‌هایی دارند که از این سیاست‌ها بهره نمی‌گیرند. آنها در حال کشف تأثیر مدیریت منابع انسانی قوی بر عملکرد سازمان‌اند. اما این تحقیق به بررسی تأثیر پرورش سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان می‌پردازد. سه راهبرد شناخته‌شده در بررسی عملکرد سازمانها وجود دارد یا در واقع از سه دیدگاه میتوان عملکرد سازمانها را مورد برسی قرار داد (مک‌گویر و کراس10 ، 2003؛ هورن‌گرن11 و همکاران، 2006: 457).
ـ کاهش بهای تمام‌شده محصولات : در این راهبرد هدف این است که یک سازمان بتواند در مقایسه با رقبا و از طریق بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و نظارت مناسب بر هزینه‌ها، محصولات و خدمات خود را با بهای تمام‌شده کمتر تولید و به بازار عرضه کند. در این راهبرد سازمان‌ها می‌کوشند که محصولات یا خدمات مشابه با سایر مؤسسات را با بهای تمام‌شده کمتر تولید و عرضه کنند.
ـ ارائه محصول متمایز: در این راهبرد هدف این است که یک سازمان بتواند کالاها و خدماتی عرضه کند که به نظر مشتریان در مقایسه با کالاها و خدمات شرکت‌های رقیب دارای برتری یا ویژگی منحصر به فرد هستند. سازمان‌ها می‌توانند از طریق نوآوری در محصولات و ارائه خدمات از طریق تحقیق و توسعه، ارتقای محصولات و خدمات و سرعت بسیار بالا در عرضه کالاها و خدمات، خود را از رقبا متمایز ‌نمایند. متمایز بودن محصولات یا خدمات باعث می‌شود که مشتریان به یک نام و نشان تجاری وفادار شوند و محصولاتی با قیمت بالاتر را با آغوش باز بپذیرند.
ـ تمرکز بر مشتری: سعی می‌کند که گروه خاصی از مشتریان را هدف‌گذاری کند و محصول یا خدمتی مخصوص سلایق یا نیازهای آن ارائه دهد.
در این تحقیق برای آزمون رقابت‌پذیری و عملکرد سازمان از الگوی مک‌گویر و کراس، (2003) و هورن‌گرن و همکاران، (2006) و برای سرمایه انسانی از الگوی مک‌گویر و کراس، (2003) استفاده شده است. هدف این تحقیق آن است که تأثیر شاخص‌های پرورش سرمایه انسانی بر این سه راهبرد عملکرد سازمان بررسی نماید. لذا این تحقیق تلاش می‌کند که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:
ـ آیا سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان ها تأثیر دارد؟
ـ آیا سرمایه انسانی بر کاهش بهای تمام‌شده ارائه خدمات در سازمان تأثیر دارد؟
ـ آیا سرمایه انسانی بر تمایز خدمات سازمان تأثیر دارد؟
ـ آیا سرمایه انسانی بر تمرکز بر مشتریان در سازمان تأثیر دارد؟

1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

آنچه دنیای امروز شرکت‌ها و سازمان‌ها را با دنیای چند دهه قبل آنها متمایز می‌کند، محیط ناپایدار و پیچیده، رقابت فزاینده، تغییرات و تحولات سریع، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، توسعه روزافزون ارتباطات و مبادلات سریع اطلاعات است. با این وصف، پایداری در مزیت رقابتی و عملکرد سازمان ها از طریق توسعه ظرفیت‌های فردی و سازمانی، برای بقا در چنین شرایطی ضرورت یافته است. امروزه مزیت سازمان‌ها برای پیشی‌گرفتن از یکدیگر نه در به کارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. به عبارتی در رقابت، خلاقیت و دانش عنصر برتری‌بخش شده است و نیاز به پرورش سرمایه های انسانی بعنوان ابزار موفقیت ضروری و حیاتی به نظر میرسد. محققان می‌کوشند نشان دهند سرمایه های انسانی می‌توانند نقش عمده‌ای در خلق مزیت رقابتی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ها داشته باشند(خلعتبری،1391).
با این حال، تعداد بسیار اندکی از این تحقیقات به فرصت‌هایی که برای رهبری صنعت از طریق سرمایه های انسانی و اتخاذ سیاست‌های منابع انسانی وجود دارد، پرداخته‌اند. این تحقیق تلاش می‌کند فرصت‌های بهبود عملکرد سازمان را از طریق سرمایه انسانی موجود در سازمانی در عرصه عای مختلف اقتصادی و .. را پررنگ کند. علاوه بر این، این تحقیق از حیث مربوط کردن عامل‌های سرمایه انسانی به سه راهبرد عمده عملکرد سازمان یک کار جدید محسوب می‌شود.

1- 4. اهداف تحقیق
1- 4- 1. هدف اصلی

تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان ها

1- 4- 2. اهداف فرعی
ـ بررسی سرمایه انسانی بر کاهش بهای تمام‌شده ارائه خدمات در سازمان
ـ بررسی سرمایه انسانی بر تمایز خدمات سازمان
ـ بررسی سرمایه انسانی بر تمرکز بر مشتریان در سازمان
1-5. فرضیات

92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *