دختر در جدول 4 ارائه شده است. جدول 4: تحلیل کواریانس تأثیر آموزش حل مسأله بر نمرات حرRead More…