بهین روش

بهین روش

صدای هیپنوتیزم کننده را می‌شنودو کارهایی که او می‌گوید را انجام می‌دهد. بنابراین یک حالت خاص از هوشیاری وجود دارد. در این حالت اگر تلقین شود شخص صداهای دیگر را نمی‌شنود و فقط صدای... ادامه

Read more

زاده (۱۳۸۰) به مطالعه دیدگاه زنان در اقتصاد غیررسمی پرداختند که نتایج نشان داد که سهم زنان برارزش افزوده خانوار بالغ بر ۶۵ است . نایب(۱۳۸۰)در بررسی ساختاری بازار کار بخش غیررسمی در... ادامه

Read more

بعدی از مطالعات سایکومتری تاکر۲۶، در دهه ۶۰ نشأت گرفته است. تاکر توسعه یافته روش تحلیل اجزاء اصلی (PCA) است که شامل آرایه داده‌های سه بعدی می‌باشد.در اوایل دهه ۷۰ کرول۲۷ و چنگ۲۸ مدل سه... ادامه

Read more

عضلات RC فراهم میکند که تنها به وسیله ناودان دوسری قطع میشود که سر دراز عضله دوسربازو از آن عبور میکند(بیگلینی لیو ۱۹۹۱). گردن جراحی بازو درست در پایین برجستگیها قرار دارد و عموما در... ادامه

Read more

فاز متحرک از همدیگر جدا شده و از ستون خارج می شوند، باید وسیله‌ای در سیستم داشته باشیم که به خروج اجزاء عکس‌العمل نشان دهد. به عبارتی خروج این مواد را اعلام دارد. این وظیفه بر عهده... ادامه

Read more