دانلود پایان نامه

داده، ثبت طیف ماوراء بنفش- مرئی در J طول موج به ازاء یک نمونه می‌باشد. جمع آوری این طیف‌ها برای I نمونه، ماتریس با ابعاد (J ×I)X تولید می‌کند. این ماتریس یک آرایه دو بعدی است که می‌تواند با روش‌های آنالیز دو بعدی، نظیر روش تحلیل اجزاء اصلی۲۴ آنالیز می‌گردد.
۱-۳-۳- داده‌های مرتبه دوم۲۵
اگر داده به دست آمده از اندازه‌گیری

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد مگاوات، (گستره، ۵۰۰، انداخت.