دانلود پایان نامه

آب و فاضلاب و تبدیل آنها به مواد بی خطر نظیر آب و دی اکیسد کربن می شوند. در حقیقت این مواد در اثر تابش نور منجر به بروز یک واکنش شیمیایی میشوند، در حالی که خود ماده، دست خوش هیچ تغییری نمی شود. فتوکاتالیست‌ها مستقیماً در واکنش‌های اکسایش و کاهش دخالت ندارند و فقط شرایط مورد نیاز برای انجام واکنش‌ها را فراهم می‌کنند. تعدادی از

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیررسمی، تقاضای پول، رگرسیون