دانلود پایان نامه

موردی بودند که از نظر یک یا چند فاکتور دموگرافیک سازگار گردیده بودند. بنابراین محققان ناتوان از تعیین اثر خاص متغیرهای دموگرافیک بر پیامدهای شناختی و رفتاری بودند. محدودیت دیگر این مطالعه خارج کردن مطالعات غیرانگلیسی به علت سختی عملی در خلاصه سازی داده های مقاله هایی بود که به زبان های غیرانگلیسی نوشته شده اند.
۷. در مطالعه

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره par، train، désigné، complément