دسته: علمی

رابطۀ عملکرد نظارتی گروههای آموزشی و اثربخشی آموزشی معلمان با وجودی که مسئولان و کارشناسان آموزش و پرورش نسبت به بکارگیری نظارت و راهنمایی آموزشی نگرش مثبتی دارند، به علت... ادامه

Read more