Browsing Category: پایان نامه حقوق

 • مقاله رایگان درمورد قرار بازداشت موقت

  زندانی با دوری از خانواده و از دست دادن دوستان و بدتر از آن طرد شدن ازسوی جامعه و خانواده و آشنایان، قادر به تأمین نیازهای عاطفی خود نیست. این خلأ عاطفی زمینهساز روی آوردن به کارهای دیگر اعم از دوستی و معاشرت با دیگر زندانیان، استفاده از موارد مخدر و متأسفانه در درجه شدیدتر …

  فوریه 9, 2019
 • مقاله رایگان درمورد اقتصاد خانواده

  امکانات نقل و انتقال زندانیان، 11- فقدان سیستمهای کنترلی و مراقبتی و امنیتی، 12- پایین بودن سطح تحصیلات کارکنان شاغل در زندان.باتوجه به موارد گفته شده میتوان آثار منفی زندان را از دو بعد «آثار شخصی» و «آثار اجتماعی» بررسی کرد:مبحث اول: آثار شخصی«یک زندانی به بیماری میماند که بنا بر تشخیص پزشکان بایستی مدتی …

  فوریه 9, 2019
 • پایان نامه حقوق در مورد : ж

  УЭЗеК ж дЗПЗдн ПС ОСМ ЯСПд. ж ЗбУЭне нЪдн гСП Ин ФЪжС ж ПС ЯКЗИ гЭСПЗК СЗЫИ днТ УЭе Ќднд ИнЗд ФПе Яе: ЗбУуЭуеОЭшЙс Эн ЗбИПд ж ЗУКЪгб Эн ОЭшЙц ЗбдЭУ бдЮХЗд ЗбЪЮб.ж егЌднд ВгПе Яе « ЗбУЭیе еж ЗбРی یХСЭ ЗгжЗбе Ъбی ЫیС ЗбжМе ЗбгбЗЖг бЗЭЪЗб ЗбЪЮбЗБ ж یгдЪ гд ЗбКХСЭЗК ЗбгЗбیۀ ж Зд …

  فوریه 9, 2019
 • مقاله رایگان درمورد نیروهای اجتماعی

  فرهنگی ناصحیح است که اختصاص به خود این محیط دارد و گاهی اصطلاحاتی در آن بکار میرود که در بیرون از زندان هیچ معنایی ندارد. لذا در بدو ورود مجرمین و محکومین بیسابقه و بیتجربهای که برای نخستین بار وارد این محیط میشوند در محیطی کاملا نامأنوس و ناآشنا قرار گرفته و برای رهایی از …

  فوریه 9, 2019
 • پایان نامه حقوق در مورد : Ие

  жбЗнКн егЗддП жбЗнК ЃПС ЮЗЖб ФжП єде джЪ ПнђСн ЗТ жбЗнКє еС ЌдП Яе ЮЗджд МПнП ИС ОбЗЭ НЮжЮ ИЪЦн ЗТ ЯФжСеЗ гЗПС СЗ егКСЗТ ж ПС СПнЭ ЃПС ЮСЗС дПЗПе ж ЭЮШ ПС ХжСК ЭжК нЗ НМС нЗ ЪПг бнЗЮК нЗ ЮПСК ЃПС ЗУК Яе ггЯд ЗУК гЗПС жбн ЮеСн ФдЗОКе ФжП нЪдн ПС …

  فوریه 9, 2019
 • مقاله رایگان درمورد بازدارندگی

  ازبین میرود و یا حداقل محدود میشود. ازجمله این محیطها میتوان زندان را نام برد.»لذا زندان به عنوان یک محیط تحمیلی ازجمله عوامل جرمزا محسوب میگردد که در بزهکاری تأثیر بسزایی دارد. این مجازات نه تنها در اصلاح و تربیت زندانیان اثر چندانی نداشته بلکه در مواردی آنان را بیش از پیش در ارتکاب جرم …

  فوریه 9, 2019
 • مقاله رایگان درمورد پیشگیری از جرم

  در آمارهای جنایی نیست.»با یک بررسی دقیق و علمی میتوان به علل تکرار جرم در هر دو دسته بالا پی برده و با بکارگیری راهحلهای صحیح مانع از افزایش تکرار جرم در جامعه بود چرا که «افزایش تکرار جرم در جامعه علاوه بر اینکه خود معضلی برای آن جامعه است هزینههای سنگینی نیز برای آن …

  فوریه 9, 2019
 • مقاله رایگان درمورد تشویق و تنبیه

  مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان بکار گمارده می‌شوند.» به دو دسته تقسیم میگردد: 1- کارهای تولیدی یا همان کار در کارگاههای داخل زندان. 2- کارهای عمومی که منظور از آن کار در مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان میباشد. پرواضح است که کار کردن برای زندانیان مزایایی را دربردارد. نخست از نظر …

  فوریه 9, 2019
 • مقاله رایگان درمورد معاونت در جرم

  تربیت و آموزش نگهداری میشوند.ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در ماده 5 آییننامه اجرایی سازمان زندانها (مصوب26/4/80) زندانها به سه نوع زندان بسته، نیمهباز ، باز و مجتمعهای حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم میشدند که در سیستم فعلی تقسیمبندی، زندانهای نیمهباز و باز جایگاهی ندارند. البته بنظر میرسد اجرای سیستمهای زندان نیمهباز …

  فوریه 9, 2019
 • مقاله رایگان درمورد نظام حقوقی ایران

  وجود داشت.شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمیخوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدتهای نامعینی در حبس بسر میبردهاند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول میکشیده است. بنابراین میتوان …

  فوریه 9, 2019