پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد شهرستان کاشمر

دسامبر 26, 2018

پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..89
2-6 مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-7 مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………92
فصل سوم : متدلوژی و روش شناسی پژوهش
3متدلوژی و روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………93
3-1 انواع روش های تعیین مناطق…………………………………………………………………………………………………………………..93
3-1-1تعیین محدوده مناطق قراردادی…………………………………………………………………………………………………………93
3-1-1-1روش شاخصهای وزن دار……………………………………………………………………………………………….93
3-1-1-2روش تحلیل عوامل………………………………………………………………………………………………………..96
3-1-2تعیین محدوده مناطق کارکردی………………………………………………………………………………………………………..96
3-1-2-1روش تحلیل جریان ها……………………………………………………………………………………………………96
3-1-2-2روش آنالیز جاذبه…………………………………………………………………………………………………………..97
3-1-3بررسی و جمع بندی روشهای معرفی شده………………………………………………………………………………………..99
3-2معرفی روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..100
3-2-1 روش اسنادی…………………………………………………………………………………………………………………….101
3-2-2ناحیه بندی کارتوگرافیکی……………………………………………………………………………………………………….101
3-3 معرفی محدوده مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………….101
3-4مجموع داده های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………..101
3-4-1 تکنیک ترکیب لایه های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………….102
فصل چهارم : معرفی منطقه مورد مطالعه
4. معرفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………105
4-1 اوضاع تاریخی منطقه خراسان……………………………………………………………………………………………………………….106
4-1-1اوضاع خراسان در ادوار تاریخی…………………………………………………………………………………………………….106
4-2پیشینه فرهنگی منطقه خراسان ……………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-1قبایل وطوایف…………………………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-2مذهب در منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………112
4-3 جغرافیای طبیعی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………113
4-3-1ناهمواری ها……………………………………………………………………………………………………………………………….114
4-3-2 ترکیب تیپ اراضی منطقه……………………………………………………………………………………………………………115
4-3-3ترکیب خاک در منطقه…………………………………………………………………………………………………………………116
4-3-4اقلیم منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………….117
4-3-5 ترکیب پوشش اراضی منطقه……………………………………………………………………………………………………….118
4-3-6منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………………………119
4-3-6-1منابع آب سطحی……………………………………………………………………………………………………………..119
4-3-6-2منابع آب زیرزمینی…………………………………………………………………………………………………………..120
4-3-6-3 حوزه های آبریز……………………………………………………………………………………………………………..120
4-4 شهرستان کاشمر…………………………………………………………………………………………………………………………………..123
4-4-1وسعت،حدود وموقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………..123
4-4-2 مروری بر پیشینه تاریخی منطقه…………………………………………………………………………………………………..124
4-4-3 موقعیت جغرافیایی ترشیز…………………………………………………………………………………………………………..127
4-4-4 زیرساخت های محیط طبیعی……………………………………………………………………………………………………..130
4-4-4-1 .وضعیت طبیعی وتوپوگرافی ………………………………………………………………………………………….130
4-4-4-2 بررسی ویژگی های اقلیمی شهرستان کاشمر……………………………………………………………………..132
4-5 تشریح فرایند پروژه عملی پژوهش………………………………………………………………………………………………………135
4-5-1 مجموع داده های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..136
4-5-2 ساختار مناطق ومکانیزم آماده سازی لایه های اطلاعاتی………………………………………………………………..137
4-5-2-1 منطقه اکولوژیک…………………………………………………………………………………………………………..137
4-5-2-2 منطقه توپوگرافیک………………………………………………………………………………………….
……………..138
4-5-2-3 منطقه اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………………139
4-5-2-4 منطقه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………140
4-5-2-5منطقه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………141
4-5-2-6منطقه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………142
4-5-3 ترکیب لایه های اطلاعاتی به منظور معرفی زیست منطقه………………………………………………………………143
4-5-4 ساختار زیست منطقه نهایی………………………………………………………………………………………………………..144
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
6-1 تحلیل و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………162
6-2 پاسخ به سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..164
6-3 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..166
6-4 پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….166
6-4-1پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………….167
6-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………167
پیوست : ……………………………………………………………………………………………………………………………168
فهرست منابع : …………………………………………………………………………………………………………………….174
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. .181
صفحه عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………182
فهرست جدول ها
جدول 2-1 : انواع منطقه بندی ها………………………………………………………………………………………………………………….44
جدول 2-2 : دسته بندی طرح های مطالعاتی منطقه بندی براساس اهداف سازمانی مطرح شده………………………………38
جدول 4-1 : تحولات تقسیمات سیاسی – اداری خراسان در طول تاریخ………………………………………………………….110
جدول 4-2 : مساحت ودرصد تیپ اراض