پایان نامه های روانشناسی

دختر در جدول 4 ارائه شده است.
جدول 4: تحلیل کواریانس تأثیر آموزش حل مسأله بر نمرات حرمت خود تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل:
متغیرهای همراه مجموع مجذورات درجه آزادی واریانس F سطح معنی‌ دار بودن R2
تحصیلات مادر 58/0 1 58/0 67/0 41/0 01/0
شغل پدر 11/2 1 11/2 02/0 87/0 001/0
تحصیلات پدر 03/0 1 03/3 03/0 85/0 001/0
معدل تحصیل 16/0 1 16/0 18/0 66/0 005/0
ترتیب تولد 11/0 1 11/0 12/0 72/0 003/0
پیش‌آزمون حرمت خود 95/55 1 95/55 41/64 0001/0 63/0
جنسیت 5/7 1 5/7 001/0 97/0 0001/0
گروه 81/3 1 81/3 39/4 043/0 1/0
تعامل جنسیت و گروه 43/0 1 43/0 49/0 48/0 01/0

فرضیه دوم:
آموزش حل مسأله میزان حرمت خود تحصیلی نوجوانان واجد مشکلات رفتاری ارتباطی گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معنی‌داری افزایش می‌دهد.
چنانچه در جدول 4 مشاهده می‌شود این تأثیر معنی‌دار است. (043/0 = p) لذا فرضه دوم تأیید می‌گردد. و در تبیین این یافته می‎توان گفت که تأثیر آموزش 1/0 است. یعنی 10 درصد واریانس نمرات حرمت خود تحصیلی مربوط به تأثیر آموزش حل مسأله بوده است. میانگین نمرات باقیمانده حرمت خودتحصیلی دو گروه در جدول 5 نشان داده شده است.

جدول 5 : میانگین نمرات باقیمانده حرمت خود تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل
گروه میانگین خطای استاندارد
آزمایشی 52/5 19/0
کنترل 93/4 19/0

چنانچه مشاهده می شود میانگین نمرات حرمت خود تحصیلی گروه آزمایش بطور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بوده است. نتایج تحلیل کواریانس تاثیر آموزش حل مساله بر حرمت خود تحصیلی نوجوانان واجد مشکلات رفتاری ارتباطی دختر در جدول 6 ارائه شده است.

جدول 6 : تحلیل کواریانس تاثیر آموزش حل مساله بر نمرات حرمت خود اجتماعی دو گروه آزمایش کنترل
متغیرهای همراه مجموع مجذورات درجه آزادی واریانس F سطح معنی‌ دار بودن R2
تحصیلات مادر 69/5 1 69/5 98/3 05/0 095/0
شغل پدر 67/0 1 67/0 47/0 49/0 012/0
تحصیلات پدر 78/9 1 78/9 83/6 01/0 153/0
معدل تحصیل 56/6 1 56/6 59/4 03/0 108/0
ترتیب تولد 41/0 1 41/0 29/0 59/0 008/0
پیش‌آزمون حرمت خود 40/26 1 40/26 45/18 0001/0 327/0
جنسیت 36/0 1 36/0 25/0 61/0 007/0
گروه 48/19 1 48/19 62/13 001/0 264/0
تعامل جنسیت و گروه 29/0 1 29/0 2/0 65/0 005/0

فرضیه سوم:
آموزش حل مسئله میزان حرمت خود اجتماعی نوجوانان واجد مشکلات رفتاری ارتباطی گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش می دهد.
چنانچه در جدول 6 مشاهده می شود این تاثیر معنی دار است (001/0 = p). لذا فرضیه سوم تایید می شود. و در تبیین این یافته می‎توان گفت که تأثیر آموزش 26/0 است، یعنی 26 درصد واریانس نمرات حرمت خود اجتماعی مربوط به تاثیر آموزش حل مساله بوده است. میانگین نمرات باقیمانده حرمت خود اجتماعی دو گروه در جدول 7 نشان داده شده است.

جدول 7 : میانگین نمرات باقیمانده حرمت خود اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل
گروه میانگین خطای استاندارد
آزمایشی 50/6 24/0
کنترل 20/5 24/0

چنانچه مشاهده می شود میانگین حرمت خود اجتماعی گروه آزمایشی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بوده است. نتایج تحلیل کواریانس تاثیر آموزش حل مساله بر نمرات حرمت خود والدین نوجوانان واجد مشکلات رفتاری ارتباطی پسر و دختر در جدول 8 ارائه شده است.
جدول 8 : تحلیل کواریانس تاثیر آموزش حل مساله بر نمرات حرمت خود والدینی دو گروه آزمایش و کنترل
متغیرهای همراه مجموع مجذورات درجه آزادی واریانس F سطح معنی‌ دار بودن R2
تحصیلات مادر 47/0 1 47/0 26/0 61/0 007/0
شغل پدر 96/4 1 96/4 76/2 1/0 06/0
تحصیلات پدر 71/2 1 71/2 52/1 22/0 03/0
معدل تحصیل 76/16 1 76/16 41/9 004/0 19/0
ترتیب تولد 14/0 1 14/0 82/0 77/0 002/0
پیش‌آزمون حرمت خود 97/123 1 97/123 63/69 0001/0 64/0
جنسیت 74/5 1 74/5 03/0 85/0 001/0
گروه 80/55 1 80/55 34/31 0001/0 45/0
تعامل جنسیت و گروه 62/0 1 62/0 35/0 55/0 009/0

فرضیه چهارم:
آموزش حل مسئله میزان حرمت خود والدینی نوجوانان واجد مشکلات رفتاری ارتباطی گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش می دهد.
چنانچه در جدول 8 مشاهده می شود این تاثیر معنی دار است (0= p). لذا فرضیه چهارم تایید می گردد. و در تبیین این یافته می‎توان گفت که تأثیر آموزش 45/0 است، یعنی اینکه 45 درصد واریانس نمرات حرمت خود والدینی مربوط به تاثیر آموزش حل مساله بوده است. میانگین نمرات حرمت خود والدینی دو گروه در جدول در جدول 9 نشان داده شده است.

جدول 9 : میانگین نمرات باقیمانده حرمت خود والدینی دو گروه آزمایش و کنترل
گروه میانگین خطای استاندارد
آزمایشی 11/7 27/0
کنترل 92/4 27/0

چنانچه مشاهده می شود میانگین حرمت خود والدینی گروه آزمایش به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بوده است.

فرضیه پنجم:
بین میانگین نمرات حرمت خود کلی پسران و دختران تفاوت معنی داری وجود دارد.
چنانچه در جدول 2 مشاهده می شود این تفاوت معنادار نیست. لذا این فرضیه تایید نمی‌شود. یعنی اینکه بین حرمت خود کلی پسران و دختران تفاوت وجود ندارد
فرضیه ششم:
تاثیر متقابل آموزش و جنسیت بر نمرات حرمت خود معنی دار است.
چنانچه در جدول 2 مشاهده می شود این تاثیر معنی دار نیست. لذا این فرضیه تائید نمی‌شود. یعنی تاثیر آموزش حل مساله در پسران و دختران می تواند یکسان باشد.

92