دانلود پایان نامه

هجری۴ .
کتاب غیب – تالیف حسین بین علی ، ابی همزه سالم بطاینی در عصر حضرت رضا علیه السلام می زیسته “وکشی” با دو واسطه از وی روایت می کند۵.
کتاب غیب تالیف: ابراهیم بین صالح انماطی کوفی – نجاشی با چهار واسطه از وی روایت می کند۶ .
کتاب غیب – تالیف : علی بن عمر اعرج کو.فی ، نجاشی با چهار واسطه از وی روایت می کند۷.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع نقص توجه و بیش فعالی، اختلال نقص توجه، کودکان مبتلا، بیش فعالی